is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 61. De hoeveelheid gedistilleerd, in eene aangifte tot uitslag vermeld, strekt tot grondslag voor de crediteering der rekening, tenzij de uitslag in tegenwoordigheid van ambtenaren verricht wordt, als wanneer de crediteering voor zooveel noodig naar de uitkomsten hunner bevinding gewijzigd wordt.

In evenbedoeld geval wordt minstens een twintigste en hoogstens een tiende gedeelte van de partij, door de ambtenaren te kiezen, opgenomen en worden hoeveelheid en sterkte der geheele partij naar de uitkomst van die opneming berekend.

Art. 62. Er bestaat overtreding, indien bij opneming eener ten uitslag op den voet van een der artikelen 56, 57, 58, 59 en 60 aangegeven hoeveelheid — voor zooveel ongemethyleerd gedistilleerd betreft ter sterkte van vijftig percent of daartoe herleid — een grooter verschil wordt bevonden dan van twee ten honderd voor gedistilleerd op fust en van vier ten honderd voor gedistilleerd op andere wijze geborgen.

§ 3. Vervoer.

Art. 63. Aan hem, die gedistilleerd, hetzij inlandsch of buitenlandsch, wenscht te vervoeren of doen vervoeren en niet reeds uit kracht van het bepaalde bij de vorige paragraaf van dit hoofdstuk van een dokument voorzien is, wordt, op zijne onder overlegging van een bewijs van wettigen inslag van het te vervoeren gedistilleerd gedane aanvraag, een konsent afgegeven door den ontvanger of —op plaatsen, waar geen ontvanger gevestigd is —een daartoe door het Hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen ambtenaar der in- en uitvoerrechten en accijnzen of van een anderen diensttak. De ten uitslag en vervoer bestemde hoeveelheid wordt op het vertoonde bewijs afgeschreven.

De ambtenaar, voor de afgifte van konsenten aangewezen, kan, ingeval van overlijden of bij verhuizing of opbreking van het huisgezin van de zoodanigen, die niet aan peiling onderworpen zijn, konsenten afgeven ook zonder dat hem een behoorlijk bewijs van wettigen inslag wordt overgelegd, mits van de herkomst van het gedistilleerd op voldoende wijze blijke.

Art. 64. Bij aanvoer uit zee van gedistilleerd, dat zonder .accijnsdokument aankomt, geeft de ontvanger voor het verder