is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Wie zich schuldig maakt aan overtreding van artikel 51, van de bepalingen op het vervoeren van gedistilleerd of van eene der bepalingen van de eerste paragraaf van hoofdstuk X dezer ordonnantie: met eene boete van vijf en twintig tot een honderd gulden of ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon voor minstens acht dagen en hoogstens drie maanden, benevens verbeurdverklaring, ingeval van onwettig vervoer van het vervoerde — ingeval van ontwettigen verkoop, van het voorhanden — en ingeval van aanwezigheid van niet gedekte hoeveelheden, van het ongedekte gedistilleerd.

Art. 85. De fusten, manden, kruiken, flesschen en andere voorwerpen, waarin zich het gedistilleerd bevindt, dat in de termen van verbeurdverklaring valt, zijn mede verbeurd.

De goederen, die in de termen van verbeurdverklaring vallen, kunnen door de ambtenaren aangehouden en na inventarisatie in bewaring genomen worden. Wordt gedistilleerd aangehouden wegens onwettigen of ongedekten voorraad, dan is de bekeurde verplicht behoorlijke fusten of andere voorwerpen voor het bewaren daarvan te verschaffen; deze voorwerpen zijn alsdan in de verbeurdverklaring begrepen.

De krachtens de vorige alinea aangehouden goederen worden, voor zoover zij niet als stukken van overtuiging behoeven te dienen en niet bestaan uit werktuigen van clandestiene stokerijen, afgegeven na zekerheidstelling ten genoege van den ontvanger voor hunne door dezen geschatte waarde. Deze zekerheidstelling bestaat öf in het deponeeren van geld öf in personeelen borgtocht.

Na verbeurdverklaring bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis worden werktuigen van clandestiene stokerijen vernietigd.

Het derde, het vierde en het voorlaatste lid van artikel 13 der ordonnantie van 1 October 1882 (Staatsblad No. 240) zijn ook op krachtens de tweede alinea van dit artikel aangehouden goederen van toepassing.

In de gevallen, bedoeld bij artikel 34 van het Strafwetboek voor de Europeanen en artikel 37 van dat voor de Inlanders, kan de rechter de verbeurdverklaring volgens deze ordonnantie vervangen door een geldboete tot zoodanig bedrag, als hij zal vermeenen te behooren.