is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. het aantal, de soort en de merken der colli, indien de petroleum verpakt is en anders de aanwijzing, dat zij niet verpakt is (zie Stbl. 1908 No. 48, Ten eerste, § 5). ƒ. de hoeveelheid petroleum in liters (in letters);

g. de namen van den vervoerder en van het vaar- of voertuig, of wel een andere voldoende aanwijzing van het middel van vervoer, ter beoordeeling van den ontvanger;

h. het tijdstip, waarop de uitslag zal plaats vinden.

Een exemplaar der aangifte wordt teruggegeven, nadat de ontvanger daarop een consent heeft gesteld, waardoor het vervoer moet worden gedekt, benevens een termijn, binnen welken te zijnen genoegen het bewijs moet geleverd zijn, dat de petroleum op wettige wijze is opgeslagen.

De termijn kan worden verlengd door den eerstaanwezenden ambtenaar ter plaatse van aangifte of van bestemming.

De aangever betaalt den accijns, zoodra de termijn is verstreken, zonder dat het verlangd bewijs geleverd is, tenzij de Directeur van Financiën beslist, dat er termen zijn om geen vordering in te stellen.

Art. 24. Om uit eene bergplaats, fabriek of onderneming petroleum uit te slaan ten verbruik, wordt ten kantore van den ontvanger eene gedagteekende en door den aangever onderteekende aangifte ingediend, bevattende:

a. den naam, het beroep en de woonplaats van den aangever;

b. de aanwijzing van het pand, waarin de petroleum geborgen is;

c. het aantal, de soort en de merken der colli, indien de petroleum verpakt is en anders de aanwijzing, dat zij niet verpakt is; (zie Stbl. 1908 No. 48, Ten eerste, § 5).

d. de hoeveelheid petroleam in liters (in letters).

De betaling van den accijns geschiedt bij de aangifte tegen een bewijs, waarop de ontvanger een termijn stelt, binnen welken de uitslag moet zijn geschied.

De ontvanger kan den termijn verlengen.

Het bewijs van betaling is niet geldig, indien de uitslag niet binnen den gestelden termijn is geschied.

Art. 25. Zij, die daartoe van den ontvanger schriftelijk vergunning hebben bekomen, kunnen den uitslag ten verbruik uit eene bergplaats verrichten zonder document, (zie Stbl. 1892 No. 153, I, § 3).