is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan boekt de ontvanger van het in de nieuwe akte van vrijdom vermelde accijnskantoor de overgehouden hoeveelheid petroleum in de door hem te openen rekening als eersten inslag.

Art. 11. (1) De ambtenaren der in- en uitvoerrechten en accijnzen, voorzien van eene machtiging van den controleur of ontvanger van dien dienst, onder wiens bevelen zij staan, zoomede de daartoe door het Hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen ambtenaren zijn bevoegd de terreinen en gebouwen te bezoeken, waar de onderneming is gevestigd of het bedrijf wordt uitgeoefend, ten behoeve waarvan eene akte van vrijdom is verleend, teneinde den aldaar aanwezigen voorraad petroleum aan te peilen en de rekening, waarvan sprake in artikel 8 dezer ordonnantie, te verifiëeren. Als zij het voor eene behoorlijke verificatie noodig achten, zijn zij mede bevoegd inzage te nemen van de boeken, betrekking hebbende op de onderneming of het bedrijf, doch alleen op speciale machtiging van het Hoofd van gewestelijk bestuur.

(2) De bezitters van eene akte van vrijdom zijn verplicht de ambtenaren, die van hunne in de vorige alinea omschreven bevoegdheid wenschen gebruik te maken, daarbij behulpzaam te zijn, o. a. desgevraagd de noodige hulpmiddelen te verschaffen voor de opneming van den voorraad petroleum en op vertoon van de speciale machtiging van het Hoofd van gewestelijk bestuur inzage te geven van de boeken betreffende de onderneming of het bedrijf.

(3) De ambtenaren maken op den eed, bij de aanvaarding hunner betrekking afgelegd, van de verrichte aanpeiling en verificatie een proces-verbaal op, noodigen den betrokken bezitter van de akte van vrijdom uit het mede te teekenen, en zenden het aan het Hoofd van gewestelijk bestuur, dat een afschrift daarvan doet toekomen aan den ontvanger van het betrokken accijnskantoor. Zij sluiten de rekening af en stellen in duidelijk schrift op de rekening eene aanteekening, vermeldende den datum van de aanpeiling en de verificatie en in het kort de resultaten daarvan, zoomede datum en nummer van het betrekkelijk proces-verbaal.

Art. 12. (1) Als het verschil tusschen den voorraad petroleum, die er volgens de rekening moet zijn, en den bij de aanpeiling