is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor lucifers met meer dan twee koppen, voor lucifers, vervaardigd met het kennelijk doel om in het gebruik in twee of meer afzonderlijk te bezigen deelen te worden gespleten, zoomede voor lucifers op andere dan de tot dusver gebruikelijke wijze verpakt, wordt het bedrag van den te betalen accijns nader vastgesteld, met inachtneming, zooveel mogelijk, van den maatstaf, in de voorgaande alinea aangegeven.

indien van eene hoeveelheid lucifers, in eene aangifte begrepen en naar het oordeel der ambtenaren één partij vormende, bij verificatie of opneming de inhoud van slechts één doosje wordt nageteld, wordt voor de berekening van den verschuldigden accijns aangenomen, dat alle doosjes van die partij een gelijk aantal lucifers inhouden als het in het geopende doosje bevonden aantal. Worden twee of meer doosjes geopend, dan wordt voor de berekening van den verschuldigden accijns aangenomen, dat het gemiddelde aantal lucifers, in de geopende doosjes aangetroffen, het aantal der lucifers is van elk doosje der geheele partij, zulks met dien verstande, dat het gemiddelde aantal lucifers steeds in een geheel getal wordt uitgedrukt, met verwaarloozing van breuken van ^ en minder en met aanneming voor één geheel van breuken van meer dan y2.

HOOFDSTUK II.

Bijzondere bepalingen omtrent van buiten het tolgebied aangevoerde lucifers.

Art. 2. De accijns van de van buiten het tolgebied aangevoerde lucifers is verschuldigd bij den invoer ten verbruik; behoudens bevoegdheid tot opslag onder genot van krediet voor den accijns op den voet van de artikelen 8 tot en met 13 van deze ordonnantie, en met dien verstande, dat bij gelijktijdige voldoening van den accijns met het invoerrecht eene korting van één ten honderd op het bedrag van den accijns genoten wordt.

Art. 3. De betaling van den accijns geschiedt tegen bewijs, ten kantore van den ontvanger en volgens diens berekening.

Hij, die den accijns tegelijk met het invoerrecht wenscht te voldoen, vermeldt zulks op de aangifte ten invoer tot verbruik en vult die aangifte aan met de gegevens, welke vereischt wor-