is toegevoegd aan uw favorieten.

Met onzen president, den heer J.A. Soselisa, op zijn rondreis over Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zien en het deed hem goed den heer S. zoo Christelijk te hooren spreken.

Na deze rede werd toen ± 10 minuten gepauseerd en liet gedurende deze pauze de zangvereeniging van den heer Sahuleka op het balcon zich hooren.

Vervolgens vroeg en verkreeg de heer Sahuleka het woord en bracht hij de volgende punten ter sprake:

1) Het samenstellen van een commissie van advies ter voorlichting van den vertegenwoordiger van het Ambonsche Volk in den Volksraad, zooals ook het weekblad „Ambon Vooruit" dat heeft besproken.

2) Het heerendienst-vraagstuk in Ambon. Verwezen werd naar „Ambon Vooruit" van 12 October 1918.

3) Het bericht als dat 5 regenten van Ambon zullen overkomen om de Ambonsche zaken bij den heer Soselisa voor te brengen. Spreker hooptë dat zij dan alle bezwaren zullen opsommen. Het feit, dat zij tot nu toe nog niet zijn vertrokken meende de heer Sahuleka te moeten toeschrijven aan de op Ambon heerschende influenza.

4) Het daarheen te leiden, dat Ambon goede scholen krijgt o. a. voor zonen van Inlandsche hoofden.

5) De bezoldiging aan de regenten en invoering van het districts-bestuur op Ambon.

De heer Soselisa gaf daarna op die verschillende punten toelichtingen en nam ervan goede nota, teneinde een en ander eventueel in den Volksraad voor te brengen.

Dan maakte de heer Sahuleka verder bekend, dat zoowat alle Amboneezen te Magelang gelden hebben bijeengezameld voor de bestrijding van onze reiskosten derwaarts en wij over die gelden konden beschikken. De heer Soselisa juichte zulk eene offervaardigheid ten zeerste toe, en betuigde daarvoor zijn hartelijken dank aan de gemeente, doch wou zulk een aanbod niet aanvaarden, maar schonk die geldelijke bijdragen aan de kas van het „Amb. Studief." (Applaus).