is toegevoegd aan uw favorieten.

Met onzen president, den heer J.A. Soselisa, op zijn rondreis over Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Laar, w-elke beide — naar ik later vernam — niet meer bestaan.

In het kampement Kedong-Kebo komende, hetwelk in den loop der jaren aanzienlijk is uitgebreid, ontmoetten wij den fuselier Wattimena, den president van het afd. bestuur aldaar [een actieven en voor het sociale leven zeer geschikten man). Deze deelde ons mede, dat reeds alle voorbereidende maatregelen waren getroffen voor de op dien avond om 6 uur in de Protestantsche kerk te houden vergadering.

Denzelfden middag te ongeveer half zes wandelden wij op ons doode gemak naar bedoeld kerkgebouw, staande aan de aloonaloon van Poerworedjo vlak tegenover de moskee, en niet ver af liggende van het hotel, waar wij logeerden.

Intusschen had zich bij ons aangesloten serg. Latumeten, afgevaardigde van Gombong. welker leden wegens uitstedigheid de vergadering niet konden bijwonen.

Een eigenaardig, min of meer droefgeestig gevoel, dat ik niet zoo precies zou kunnen beschrijven, maakte zich van mij meester, toen ik — wachtende op den heer Soselisa, die zich even met een kennis van hem uit Batavia onderhield — daar stond nabij de kerk en mijn blik liet weiden over de nog al ruime grasvlakte en dan weer het oog richtte naar'den helrooden hemel — het avondrood — waar in het verre Westen de zon neigde ter kimme te dalen of wel naar die kleine donkere groepjes militaire landgenooten, die rustig en vreedzaam — zoo vreedzaam en rustig als het stadje zelf — hunne schreden richtten naar het huis des Heeren, nu niet bepaald voor den eeredienst, doch om van Hem den Allerhoogste heil en zegen af te smeeken voor het welzijn van land en volk. Eenige minuten stond ik sprakeloos

Als wij dan eenmaal de kerk waren binnengetreden en plaats hadden genomen op de voor ons gereserveerde stoelen vlak vóór den kansel, dan liet bij wijze van welkomstgroet zich het fluitorkest hooren.

Aanwezig waren, behalve het afd. bestuur, ± 80 personen w.o. vrouwen en kinderen.

De pres. van het afd. bestuur [bovengenoemde fus. Wattimenal