is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 23. Regelingen, strekkende tot invoering, verhooging, verlaging of afschaffing van belastingen of tot opheffing van eenig ander middel van inkomst, treden niet in werking, vóórdat bij de begrooting op die invoering, verhooging, verlaging, afschaffing of opheffing gerekend is. (Bijblad No. 4774).

Artikel 24. Teruggave of vrijstelling van belasting geschiedt niet dan in de gevallen en op de wijze, bepaald bij algemeene verordeningen, vastgesteld door dezelfde of door eene hoogere macht, dan die, welke de belasting regelde. (Bijblad No. 4525).

De bewijzen dier teruggaven, vergezeld van bescheiden, waaruit van de aanleiding en den last daartoe blijkt, worden overgelegd aan de betrokken Algemeene Rekenkamer.

Het bedrag der teruggaven wordt gebracht in mindering van de gelijksooortige ontvangsten over het jaar, waarin de teruggave heeft plaats gehad.

De bepalingen van het tweede en derde lid van dit artikel zijn van toepassing op elke teruggaaf van ontvangen gelden.

Indien meer is teruggegeven dan van de ontvangsten kan worden afgetrokken, wordt het meerdere als uitgaaf verantwoord. (Zie ook Bijblad No. 4274 en de aan de Chefs van de Departementen van Algemeen Bestuur gerichte circulaire van den 7s,en Gouvernements Secretaris van 30 Mei 1896 No. 1129, blz. 271).

Artikel 25. (Staatsblad 1917 No. 115). Geschillen over vorderingen kunnen in Nederland door Ons en in Nederlandsch-lndië door den Gouverneur-Generaal worden beëindigd bij dading waarop, indien het onderwerp van het geschil eene hoogere geldswaarde heeft dan ƒ 10.000, goedkeuring bij de wet is vereischt.