is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13a. De nijverheid, met uitzondering van de bemoeienis met de oprichting van fabrieken;

136. De handelsaangelegenheden, voor zoover zij niet tot den werkkring van het departement van Financiën behooren;

13c. Het ambachtsonderwijs voor Inlanders;

14 Uitgaaf van geschriften in verband met den werkkring van het departement;

15. De. dienst van den industrieelen eigendom.

Art. 3. Alle thans aan de Directeuren van Binnenlandsch Bestuur en van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid en aan den Directeur van 's Lands plantentuin te Buitenzorg opgedragen bevoegdheden en verplichtingen, welke aangelegenheden betreffen, behoorende tot den werkkring van het Departement van Landbouw, gaan over op den Directeur van Landbouw.

Art. 4. Artikel 6 van liet Koninklijk besluit van 21 September 1866 No. 66 (Indisch Staatsblad No. 127), is van toepassing op het Departement van Landbouw.

D. Koninklijk besluit van 27 Juli 1907 No 31 (Indisch Staatsblad No. 406).

Instelling van het Departement van Gouvernements bedrijven.

Art 1. Het aantal directeuren van algemeen burgerlijk bestuur in Nederlandsch-Indië wordt vermeerderd met één en mitsdien gebracht op zeven.

Het aldus ingestelde nieuwe departement van algemeen bestuur draagt den naam van Departement van Gouvernementsbedrijven.