is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbruikbaar geworden goederen in materieel beheer , vastgesteld bij het besluit van 4 Februari 1896 No. 23 (Staatsblad No. 21), zooals die Regeling is aangevuld bij het besluit van 14 Januari 1905 No. 16 (Staatsblad No. 48), ook na de inwerkingtreding van het Koninklijk besluit van 12 Maart 1906 No. 27 (Indisch Staatsblad No. 289) moet worden geacht te zijn gehandhaafd tot de dagteekening van dit besluit.

11 Vast te stellen de navolgende

REGELING omtrent de afschrijving van goederen, wegens bederf, vernietiging, ontvreemding of verlies, uit de rekening der betrokken comptabelen.

(1) Aanvragen om machtiging tot afschrijving van goederen uit de rekening der betrokken comptabelen, wegens bederf, vernietiging, ontvreemding of verlies, worden, wanneer de afschrijving niet kan plaats hebben op den voet van het Spillage-reglement, aan de betrokken Hoofden der Departementen van algemeen bestuur ingezonden door tusschenkomst van de autoriteiten, aangeduid onder letter b van artikel 8^ der Regelen voor het materieel beheer (Staatsblad 1866

No. 151) (Zie blz. )■

(2) De Hoofden der Departementen van algemeen bestuur verleenen alsdan machtiging tot afschrijving, wanneer hun blijkt, dan het bederf, de vernietiging, de ontvreemding of het verlies niet te wijten is aan schuld, verzuim of onachtzaamheid der betrokken rekenp'lichtigen en de totale boekwaarde der af te schrijven goederen ijiet hooger is dan ƒ 5000. — (vijfduizend gulden).

(3) Zij vragen den Gouverneur-Generaal om machtiging tot afschrijving, wanneer de boekwaarde hooger is dan de in de vorige alinea genoemde som.