is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEPALINGEN omtrent de afschrijving van vorderingen behoorende tot het Departement der Marine, voor zoover hare inning niet aan algemeene ontvangers van 's Lands kassen is opgedragen.

Art. I. (1) Vorderingen worden uit de rekeningen der betrokken administratie afgeschreven:

le. indien de verjaring is ingevallen;

2C. indien de schuldenaar overleden is, zonder goederen of erfgenamen na te laten, die aangesproken kunnen worden en er geene borgen of medeschuldenaren zijn, dan wel indien de schuldenaar gedeserteerd of vermist is, zonder dat de door hem aan den Lande nagelaten schuld uit zijn boedel is kunnen worden vereffend.

(2) Ook worden uit de rekeningen der betrokken administratie afgeschreven de vorderingen oplnlandsche schepelingen, welke op het oogenblik dat met de debiteuren wordt afgerekend, niet kunnen worden ingevorderd, daarvan uitgezonderd de vorderingen op Inlandsche schepelingen die den dienst met gagement verlaten.

Art. 2. De machtiging tot afschrijving wordt elke drie maanden verleend door den Commandant der Zeemacht en Chef van het Departement der Marine in Nederlandsch-Indië.

Art. 3. (1) De machtiging tot afschrijving vermeldt de administratie, waarbij de schuld is geboekt, de namen, de qualiteiten en c.q. de stamboeknummers van de schuldenaren, zooveel mogelijk den aard der schuld, het dienstjaar waartoe zij behoort, het bedrag der schuld en de reden tot afschrijving