is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat aangaat die in de kassen te Buitenzorg en te Poerwakarta door de betrokken Assistent-Residenten, en voor zooveel betreft de overstortingen in de kas ter hoofdplaats Batavia door den betrokken Inspecteur van Financiën.

Voor overstortingen van denzelfden aard wordt door een comptabele op één dag niet meer dan één opgave in triplo of quadruplo verzonden.

Zij, die op vaste tijdstippen tot overstorting hunner ontvangsten verplicht zijn zenden aan den algemeenen ontvanger eene met den datum der verzending gedagteekende nihil-opgave in simplo, wanneer zij op een tijdstip, voor overstorting aangewezen, geen ontvangsten hebben over te brengen.

Op alle exemplaren der opgaven (ook op de nihilstaten) wordt, bij wijze van eene aan den voet van het stuk gestelde en afzonderlijk onderteekende noot, in letters vermeld de datum der laatstvorige opgave, dan wel de verklaring gesteld, dat, voor zoover den betrokken overstortenden comptabele bekend, de opgave de eerste is van denzelfden aard.

De vorenstaande bepalingen gelden mede voor de overstortingen van vendugelden, op den voet van de tweede alinea van artikel 20 der Instructie voor de ambtenaren, belast met de toepassing van het Reglement op de openbare verkoopingen in NederlandschIndië (Staatsblad 1889 No. 191) ('). (2).

(') Een nieuw reglement is vastgesteld bij Staatsblad 1908 No. 189, gewijzigd en aangevuld bij Staatsblad 1910 Nos. 257, 332 en 467, 1912 No. 583, 1913 No. 248, 1916 No. 583 en 1917 Nos. 262 en 558.

(2) Bij Ten tweede van G.B. I 10-1893 No. 4, opgenomen in Bijblad No. 4873, juneto Bijblad No. 5714, is verder bepaald: a. dat bij terugstorting van ongebruikt gebleven gedeelten van verleende voorschotten (te goeder rekening verstrekte sommen)