is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De duplicaten, die eene onjuiste aanwijzing van de begrootings-afdeeling bevatten, worden gezonden aan het departement waar zij behooren.

Art. 16. (Bijblad Nos. 4873 en 6699, zie ook Bijblad No. 5167 sub IV). Na terugontvangst van een exemplaar der staten No. 8, wordt de boeking ter Aigemeene Rekenkamer, wat de ordonnantiën betreft, ingevuld in de registers Nos. 9 en 10.

Bij de verzending, overeenkomstig art. 18, van bewijzen van zonder ordonnantie of mandaat gedane uitgaven ten laste der begrooting, wordt aan de Algemeene Rekenkamer een staat No. 8 in duplo gezonden en een formulier No. 15.

Het opschrift van den staat No. 8 wordt daarvoor gewijzigd; in plaats van de dagteekening en het nommer van het mandaat wordt gesteld een verwijzing naar den staat waarop en het nommer waaronder de quitantie is vermeld.

De duplicaat-mandaten en ordonnantiën betrekkelijk teruggaven worden, na onderzoek, aan de Algemeene Rekenkamer gezonden, vergezeld van een exemplaar van den staat No. 8 en die betrekkelijk de rekeningen met derden en mutatiën van gelden, vergezeld van eene geleidelijst in simplo.

Op de ordonnantiën en mandaten van betaling of in uitgaafstelling ten laste van die rekeningen met derden waarvan elke uitgaaf moet overeenkomen met of een aangewezen deel vormen van eene te voren gedane ontvangst, wordt bekend gesteld waar en wanneer het bedrag, welks uitgaaf bevolen wordt, in 's lands kas is gestort en onder welk hoofd het is ingenomen.

Art. 17. De hoofden der departementen van algemeen bestuur geven aan de onder hen ressorteerende