is toegevoegd aan uw favorieten.

Het landgerecht-reglement of Het reglement op de strafvordering voor de landgerechten op Java en Madoera zoomede verschillende andere bepalingen betreffende de rechtspleging bij de landgerechten op Java en Madoera, zooals die luiden ingevolge de tot op heden daarin aangebrachte wijzigingen, met alphabetisch register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Blz.

Lijst van verkortingen. .......... 5.

Staatsblad 1914 no. 317. houdende o. m. vaststelling van „Het Land-

gerecht-Reglement." met overgangsbepalingen

en slotbepalingen. 9.

Staatsblad 1917 no. 575. houdende wijziging van die slotbepalingen . 11. Het „Landgerecht-Reglement" of Reglement op de Strafvordering voor de

Landgerechten op Java en Madoera . . 12. Staatsblad 1917 no. 577. Standplaatsen en rechtsgebied der Landge

rechten. ....... 32.

Staatsblad 1917 no. 576. Tijdstip van inwerkingtreding van Staatsblad

1917 no. 575.

Aanwijzing van de plaatsen tot het houden der terechtzittingen van Landgerechten.

Personeel en fondsen ten behoeve van de Landgerechten ...... 37,

Staatshlad 1917 no. 632. Tijdstip van inwerkingtreding van Staatsblad

1917 no. 577 .40.

Staatsblad 1917 no. 633. Nadere bepaling van het tijdstip van

inwerkingtreding van Staatsblad 1917 no. 575 en van de artikelen 4 tot en met 9 van

Staatsblad 1917 no 576 41.

Bepalingen, voorkomende in verschillende reglementen, en betrekking

hebbende op de Landgerechten 42.

Instelling van Landgerechten. ...... 42.

Benoeming van Landrechters 42.

Woonplaatsen van Landrechters en Fiscaal-Griffiers 42.

Bevoegdheid van Landrechters en Fiscaal-Griffiers om zich van

hunne standplaatsen te verwijderen en hunne verloven. 43. Adviseurs. 43

Samenstelling, rechtsbevoegdheid, rangen z. van de Landgerechten, beëediging van Landrechters en Fiscaal-Griffiers, 43.

Forum van Landrechters 45

Cassatie van vonnissen der Landgerechten 46.

Eed van Landrechters en Fiscaal-Griffiers .... 46. Nasporing en vervolging van strafbare feiten, behoorende

tot de competentie der Landgerechten. ... 46. Handhaving van de orde op de terechtzittingen der Landgerechten , 47,

Regeling van rechtsgebied 48.

Verwijzing van een zaak naar het Landgerecht door eenen

Resident ......... 48.

Verwijzing van eene zaak naar het Landgerecht door eenen

Landraadvoorzitter 49,

Verwijzing van eene zaak naar het Landgerecht door eenen

Raad van Justitie. ..... 49

Tenuitvoerlegging van vonnissen der Landgerechten . 50»

Alphabetisch register . . . . . , . , , ( .51.