is toegevoegd aan je favorieten.

Het landgerecht-reglement of Het reglement op de strafvordering voor de landgerechten op Java en Madoera zoomede verschillende andere bepalingen betreffende de rechtspleging bij de landgerechten op Java en Madoera, zooals die luiden ingevolge de tot op heden daarin aangebrachte wijzigingen, met alphabetisch register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 60. 1) De veroordeeling in de proceskosten kan worden tenuitvoergelegd op de goederen van den veroordeelde. (Stb. 1917 no. 497 art. 15, f, j°. no. 645.)

2)

3)

4)

5) (vervallen) (Stb. 1917 no. 497 art. 15, f, j°. no. 645.)

6)

7)

8)

Artikel 61 Bij de executie tot verhaal der in het vorige artikel bedoelde proceskosten worden in acht genomen de bepalingen omtrent de tenuitvoerlegging van civiele vonnissen in het Reglement op de Rechtsvordering en het Inlandsch Reglement al naar gelang de veroordeelde is Europeaan of met dezen gelijkgesteld dan wel Inlander of met dezen gelijkgesteld, met dien verstande dat het in artikel 200 van het Inlandsch Reglement bedoeld verzoek wordt gedaan door den Resident. (Stb. 1917 no. 497 art. 15, g, j°. no. 645.) (Rv. 435 v.; I.R. 199v.)

Artikel 62. 1) Alle opbrengst van geldboeten, verbeurdverklaringen en proceskosten komt ten bate van den Lande, tenzij bij eenige verordening anders mocht zijn bepaald.

2) Die opbrengst wordt steeds in 's Lands kas gestort. Bijzondere voorschriften regelen de wijze, waarop de uitbetaling geschiedt aan hen, die recht op een aandeel in de opbrengst hebben. (R.O. 71.)

ZESDE TITEL.

Van het vervallen, ophouden en tenietgaan van vervolgingen en straffen.

Artikel 63. Niemand kan andermaal vervolgd worden wegens een feit, waarover ten zijnen aanzien bij gewijsde van den rechter is beslist.

Artikel 64, Het recht tot strafvordering vervalt door den dood van den verdachte.

Artikel 65 1) De bepaling van artikel 77 van het wetboek van Strafrecht lijdt uitzondering, voor zooveel aangaat het verhaal van boete of de verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen in zaken van overtreding der bepalingen op het stuk van 's Lands middelen en pachten. (Stb. 1917 no. 497 art. 6, 225 ° j ° no. 645.)

2) De vordering tot betalen van boete en die tot uitlevering van verbeurdverklaarde voorwerpen worden in die gevallen tegen de erfgenamen of vertegenwoordigers van den overledene ingesteld en voor den burgerlijken rechter gebracht.

3) De behandeling, de uitspraak en de tenuitvoerlegging zijn dezelfde als in gewone burgerlijke zaken. (L. 60; Rv. 493v.; B. W. 113.)

Artikel 66. Indien de dader is overleden nadat de veroordeeling tot straf is uitgesproken, worden in zaken van overtredingen op het stuk van 's Lands