is toegevoegd aan uw favorieten.

Het landgerecht-reglement of Het reglement op de strafvordering voor de landgerechten op Java en Madoera zoomede verschillende andere bepalingen betreffende de rechtspleging bij de landgerechten op Java en Madoera, zooals die luiden ingevolge de tot op heden daarin aangebrachte wijzigingen, met alphabetisch register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Doofheid van beklaagde, diens gemachtigde of getuigen. L. 31. 20.

Doofstomheid van beklaagde, diens gemachtigde of getuigen. L. 31. 20.

Dupliek. L. 34 (3) 21.

Echtgenoot of vroegere echtgenoot van beklaagde. L. 21. 18.

Eed of belofte.

Aflegging van den — in een tempel of op eene heilige

plaats. L. 80. ....... 30.

Bevestiging door eenen — L. 53 sub 3°. 24.

Formule van den — van Landrechters enz. R. O. 13. 46.

Schriftelijke — L. 31 (2), ...... 20.

— van Buitengewone Substituut-Fiscaal-Griffiers. R. O.

116 sexies (2) ...... 44.

— van deskundigen. L. 25 (1). . . . .19.

— van doove, doofstomme of stomme getuigen. L. 31 (2). 20

— van Fiscaal-Griffiers. R. O. 13, 116 sexies (2]. . 46,44.

— van getuigen. L. 12 (3). ...... 16.

— Landrechters. R. O. 13. . . . . . . 44(noot),46.

— tolken. L. 30 (1), 31 (1) 20.

Vermoeden van valschen. — L. 29. . . . .19, 20. Weigering van eenen — L. 13. . . . . .17.

Eigen waarneming van den rechter. L. 47, 48. , . 23. Erfgenamen van den beklaagde.

Tenuitvoerlegging van een vonnis tegen de —L. 65 (2), 66. 27, 28.

Exceptie van onbevoegdheid. L. 9 (2) 13.

Executie.

Aanteekening van de — van vonnissen in de rol van

strafzaken. L. 53 (7). . . . . . . 25.

— bij herhaling van veroordeeling. L. 55 1). . , 25. Schorsing der — L. 54 (1) (2). , 25, 26.

— van veroordeeling in de proceskosten. L. 60 (1). . 27.

— van vonnissen. L. 53 v. . . . . . , 24 v.

Extract van een vonnis. L. 53 (2), (3). ..... 24.

Feiten van algemeene bekendheid L. 47 (2). .... 23.

F i s c a a 1-G r i f f i e r s.

Benoeming van Buitengewone Substituut - R. O. 116

sexies (1). .44.

Bevoegdheid van — om zich van hunne standplaatsen

te verwijderen. R. O. 22 (1). .... 43.

Verloven van — R. O. 22 (2). , 43.

Woonplaatsen van — R. O. 21 (3). .... 43.

Fondsen ten behoeve van Landgerechten. , 38, 39.

Forum van Landrechters. R. O. 165 45, 46.

Geding. Schorsing van een — L. 29 (4), 75 (3), 76 . . . 19, 29.