is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige fragmenten uit toestanden in Nederland en Insulinde, beschouwd uit een christelijk economisch standpunt en voorgelegd aan het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleiding. Het is niet dan na rijpe en diepe overtuiging dat schrijver in dit aan U gewijd geschrift wil aantoonen tot het besef te zijn gekomen dat de koloniën op het oogenblik geen gelijken tred hebben gehouden met de beschaving, die in het moederland meer en meer veld wint.

Hij wil U hier het bewijs daarvan geven en tevens trachten op andere menschen het gevoel over te brengen en ook bij hen de overtuiging te doen zetelen dat het niet alleen anders kan, maar inderdaad anders moet worden.

Juist de liefde voor zijne medemenschen, dus ook voor de inboorlingen der- koloniën, heeft den schrijver aangezet dit geschrift op te dragen aan het Nederlandsche volk, waarbij hij tevens de hoop uitspreekt dat ook andere koloniseerende volken hierin een internationalen grond kunnen vinden om tot verbetering over te gaan, zoowel van de koloniën, als van het moederland in het algemeen.

Hoewel bij den lezer de gedachte verwekt zal worden dat dit geschrift is samengesteld onder dien philosophischen gedachtegang, die slecht op aardsche zaken is terug te brengen, heeft schrijver toch gemeend zijne zielsgedachten niet dan na ernstige overweging in druk uit te moeten geven, vooral waar hij opbouwend te werk wil gaan bij het voorstellen van verbeteringen, welker grondmeeningen helaas verschillen met de praktijk tot heden gevolgd.

Ook meent schrijver juist deze overdenkingen neer te moeten schrijven, omdat zij, blijkens het verder volgende, zeker getoetst kunnen worden aan het meer verheffend doel nl. dat, voor eene koloniseerende mogendheid, een volk er niet slechts is om haar