is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige fragmenten uit toestanden in Nederland en Insulinde, beschouwd uit een christelijk economisch standpunt en voorgelegd aan het Nederlandsche volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensch is; hoe meer en ergerlijker die overtredingen zijn geweest, hoe betreurenswaardiger, hoe grooter onze liefde voor hem moet zijn om hem te verbeteren, maar, als wij die verbetering doeltreffend willen maken, dan mogen wij die niet globaal beoordeelen, maar moeten wij elk persoon afzonderlijk nemen. Als er geen volkomen scheiding gemaakt wordt, is een opvoeding sgesticht reeds eenigszins een h e c h t e n i s-gesticht.

De afgedwaalden van het rechte pad in de maatschappij moet men verbeteren en in die maatschappij werk geven, zoodat zij op eene eerlijke wijze hun eigen brood kunnen verdienen. Vooral zij, die kinderen hebben, behooren met ernst geobserveerd te worden. Hunne kinderen zijn onze kinderen. Ook hier ligt in het heden de toekomst. Men moet beginnen met vooraf deze kweekelingen te beschouwen als te zijn kinderen van de geheele maatschappij, leder moet zijn best doen deze te laten opgroeien in de deugden van het christelijk bewustzijn, van het begin af. Direct behoort men het kwade te onderdrukken en dit kan men slechts verkrijgen en doen door meer voeling te houden met de leden van het pauperisme. Geen eigenwaan, maar liefde tot zijnen naaste is de eerste steen van het fundament, waarop eenmaal de toekomstige maatschappij zal moeten rusten.

Dergelijke wetten, als de bovenvermelde, zullen geleidelijk ook in de koloniën behooren te worden toegepast. Hoe schrijver zich, ter opheffing van den Inlander, de regeeringstoestanden in Insulinde voorstelt, moge, zeer beknopt, uit het volgende betoog blijken.

Vertegenwoordiging van Jfederlandsch-Indië in de Tweede Kamer «Ier Staten-Gieneraal. Eerstens is het niet goed dat Indië op den duur uit Nederland bestuurd wordt. Dit duurt te lang en er wordt niet afdoende ingegrepen.

Toen in het jaar 1848 de Grondwet werd herzien en er sprake was van een eigen bestuur van Indië, toen werd door een groot staatsman terecht en met succes het standpunt verdedigd dat de koloniën van Nederland uit bestuurd moesten worden. Die woorden zijn echter zooveel jaren her gesproken, in een tijd dat het moederland er nog geen recht begrip van had dat wij op eene plaats gezet waren om eerst de koloniën goed te