is toegevoegd aan je favorieten.

De Indische weermacht en de voorstellen Merens gespiegeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

logisch en rationeel in elkaar zit en men in staat is, elke zakelijke bestrijding zakelijk te weerleggen. Is het tegengestelde waar, dan heeft men te doen met een ambitie van twijfelachtig gehalte. De verdediging van eigen aanbevolen stelsel zal dan ontaarden in eene mediocre bestrijding van het stelsel van anderen.

Wij zagen daarvan reeds een voorbeeld op pagina 315. Daar werden onjuiste conclusiën getrokken uit hetgeen de heer A an der Weijden duidelijk anders gezegd heeft.

Eenmaal op het hellend vlak, glijdt men snel verder naar beneden.

Voorbeelden daarvan zijn te vinden op pagina 321, 326 en „last not least" 334/335.

Op pagina 321 zegt de heer Merens het volgende:

„De heer Van Heutsz bestrijdt de door den Minister van „Marine aangegeven vloot, omdat de kern daarvan bestaat uit „dure slagschepen.

„Hadden wij op het oogenblik (citeert de heer Merens den „heer Van Heutsz) de geldmiddelen om een slagxloot') te koopen „en gelegenheid om die snel te laten bouwen van zoodanige1) „sterkte, dat het meesterschap ter zee te bevechten en te

„behouden was niemand, die onze positie in Indië goed kent

„zou zich tegen zoo'n Ministerieel plan verzetten.. . . mits ') daarbij „ tevens *) behoorde het vereischte aantal duikhooten met toebe„hooren voor krachtige offensieve defensie van den eigenlijken „archipel2). Maar zelfs in dit1) geval zou niettemin daarnaast „nog een sterk leger op alle buitengrenzen van onzen archipel „noodzakelijk blijven ter verdediging, niet slechts van alle versterkte maritieme steunpunten, maar tevens voor krachtigen „afweer van elke poging tot landen of doordringen, waar ook. J)

„Maar een vlootje als de Minister van Marine voorshands van „plan is voor Indië te bestemmen met te weinig1) van hetgeen wij „het meest]) en het eerste ') noodig hebben, onderzeebooten met toebehoren en een voldoend# hoeveelheid verkenningskruisers,1) mag in het „welbegrepen belang van Indië en van Nederland niet1) worden „aanvaard.

') Cursiveering niet van mij. ') Cursiveering van mij.