is toegevoegd aan je favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVIES in zake de reglementeering van de Waterschappen der Belawan-, Deli- en Pertjoetrivieren in liet Cultuurgebied der Oostkust van Sumatra.

Het advies bevat ach teenvolgens:

§ 1. De opdracht (bl. 5).

§ 2. De wijze van oprichting en wijze van reglementeering der waterschappen (bl. 6).

§ 3. De rechtspositie van de opgerichte waterschappen (bl. 11).

§ 4. Algemeene beschouwingen ovter de ontworpen reglementen (bl. 15).

§ 5. Artikelsgewijze toelichting van het ontworpen „Algemeen Waterschapsreglement" (bl. 17).

§ 6. Artikelsgewijze toelichting van de ontworpen bijzondere waterschapsreglementen (bl. 29).

§ 7. Eindbeschouwingen (bl. 48).

Aan het advies zijn de volgende bijlagen toegevoegd:

Bijlage A. „Waterschapsverordening" van den Plaatselijken Raad van het Cultuurgebied der Oostkust van Sumatra (bl. 54).

Bijlage B. Ontwerp van een „Algemeen Reglement voor de Waterschappen in het Cultuurgebied der Oostkust van Sumatra" (bl. 58).

Bijlage C. Ontwerp van een „Bijzonder Reglement van het Waterschap der Deli-rivier" (bl. 64).

§ 1. De opdracht.

Het schrijven van den Voorzitter der Waterschapsbesturen van de Belawan-, Deli- en Pertjoet-rivieren, gedagteekend Medan 25 Mei 1916 nr. 13, betreffende de mij verstrekte opdracht, bevatte de volgende bijlagen: