is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgewerkten of in herhaalden vorm als grondslagen hunner organisatie vastleggen hetgeen hun opriclitingswetten of de waterwet van 1913 in hoofdlijnen aangeven.

In Nederlandsche provinciën o. a. in Zuid-Holland is liet Algemeen Polderreglement daarentegen zeer uitvoerig opgesteld met liet doel 0111 gelijkluidende Bijzondere Reglementen voor honderdtallen van gelijksoortige polders overbodig te maken.

De Bijzondere Reglementen van de gewone polders kunnen daardoor in Zuid-Holland zeer kort zijn en zich bepalen tot een grensomsclirijving met enkele wijzigingen of aanvullingen van het Algemeen Polderreglement, dat overigens op deze waterschappen toepasselijk verklaard wordt. De bepaling in dit polderreglement, dat in het voor eiken polder vast te stellen Bijzonder Reglement kan worden afgeweken van de bepalingen van het algemeen reglement wijst afdoende op de geheel andere verhouding tusschen de Bijzondere Reglementen en het Algemeen Polderreglement in Zuid-Holland.

Het voor het Cultuurgebied ontworpen Algemeen Waterschapsreglement is zoo beknopt mogelijk gehouden, teneinde de waterschapsbesturen bij het ontwerpen hunner Bijzondere Reglementen binnen de in dat reglement en in de Waterschapsverordening gestelde bepalingen meerdere vrijheid te laten. Afwijkingen daai'\ an zijn in het geheel niet toegelaten.

Toch is bij het ontwerpen dier reglementen in vele gevallen ook het Zuid-Hollandsclie Algemeen Polderreglement, dat een van de nieuwste en meest uitgewerkte provinciale reglementen op dit gebied is, met vrucht geraadpleegd kunnen worden naast de Pruisische Waterschapsvoorschriften.

Bij de artikelsgewijze toelichting der ontwerpreglementen is zooveel mogelijk vermeld aan welke Hollandsclie of Pruisische bepalingen een en ander ontleend is.