is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun medewerking om hun geen verplichtingen kunnen worden opgelegd, tenzij dan dezulke, waartoe de Cultuurraad als publiekrechtelijk lichaam de bevoegdheid heeft, onafhankelijk van het al of niet bestaan van waterschappen.

Door het toezicht van den Cultuurraad op de verrichtingen van het waterschapsbestuur en door het openstellen van de bestuursvergaderingen voor de deelnemers, alsmede door dezen of hun gemachtigden bevoegd te verklaren om vooraf kennis te nemen en hunne bezwaren officieel in te dienen tegen de verordeningen, plannen, begrootingen, rekeningen en kadasters van het waterschap worden voldoende waarborgen geschapen voor een goeden gang van zaken ten opzichte van die deelnemers, die niet in het bestuur vertegenwoordigd zijn, welk aantal, naar uit de verschillende rapporten en nota's valt op te maken, gering zal zijn.

Ten slotte zij nog gewezen op het groote bezwaar van de regeling van het stemrecht voor de Vergadering "v an belanghebbenden, aan welke regeling onder de tegenwoordige omstandigheden — zoolang de waterschapstaak nog niet voldoende nauwkeurig omlijnd is haast onoverkomelijke moeielijklieden verbonden zijn. Do opvatting van de lieeren Wellan en Rutgers blijkens hun rapport om het aantal uit te brengen stemmen evenredig te stellen met de intensiteit waarin ieder belanghebbende in de algemeene belangen betrokken is, is theoretisch zeer juist maar practisch m.i. voorloopig niet in cijfers uit te drukken.

Ik stel daarom voor met de instelling van de vergadering van belanghebbenden te wachten tot de taak en de plannen van de waterschappen vasteren vorm zullen hebben aangenomen en ieders aandeel in de kosten in der minne overeengekomen zal zijn, teneinde dan op dezen grondslag het stemrecht naar billijkheid te regelen.