is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 11.

Dit artikel betreffende de begrootingen en rekeningen is ontleend aan de Hollandsclie Waterscliapspractijk, welke op dit punt vrijwel met de Pruisische overeenkomt.

Artikel 12.

Zoolang het waterschap geen publiekrechtelijk lichaam is kan de omslagplicht alleen op de vrijwillig als deelnemers toegetreden belanghebbenden gelegd worden.

Omtrent „het belang der deelnemers" als grondslag voor den omslag der waterschapslasten bestaat geen verschil van meening. De lieeren Wellan en Rutgers zeggen reeds in hun Rapport van 1912: „Als grondslag „voor de kostenverdeeling dient echter voorop te staan „het belang der betrokkenen." (hl. 18). Hetzelfde is. gezegd door den Voorzitter der Waterschapsbesturen in de vergadering van 22 Maart 1916 en werd door geen der aanwezigen tegengesproken. Wel was er toen verschil van gevoelen over de mate van de betrokken belangen, hetgeen echter aan het beginsel niets afdoet.

In Nederland en Pruisen geldt hetzelfde beginsel.

Het voorgestelde kadaster is slechts een praktische vorm voor de opneming van hetgeen in het rapport Wellan-Rutgers genoemd wordt „algemeene ligger en bijzondere ligger", waarin de verdeeling der algemeene uitgaven en der kosten van bepaalde werken te vermelden is.

Opneming in het reglement van de verdeeling, zelfs van de algemeene uitgaven, wordt voorloopig niet wel mogelijk geacht bij gebrek aan gegevens.

De term „kadaster" is overgenomen van de moderne Pruisische waterschappen.