is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

biedsbegrenzing der waterschappen wordt verwezen naar de toelichting van laatstgenoemd artikel (blz. 19). Als voorbeeld eener gedetailleerde grensomschrijving volgt hier de tekst van het desbetreffende artikel 1 van liet Bijzondere Reglement voor het Noord-Hollandsche Waterschap Drechterland, een der vier ambachten van Westfriesland, waaruit tevens kan blijken, dat het waterscliapsgebied geen aaneengeschakeld geheel behoeft te zijn, maar uit op zich zelf staande deelen kan bestaan, welke niet aan elkaar grenzen.

„Het ambacht Drechterland wordt, ten oosten, zuiden „en gedeeltelijk ook ten noorden, door de Zuiderzee be„spoeld.

„Aan de landzijde loopt de grens van het ambacht al„dus: beginnende aan het strand der zee op de scheiding „der gemeenten Wervershoof en Zwaag, loopt zij langs die „scheiding tot op den scheipaal tusschen Drechterland en „de Vier Noorderkoggen, staande op den zeedijk; van daar „langs de westzijde van den Buitendijk en van den Schin„keldijk tot aan den Zwaagdijk en langs diens noordwes„tel ijken teen tot aan de grens tusschen de gemeenten „Wognum en Hoorn; van daar volgt zij die grens eerst „noordwestwaarts en vervolgens zuidwestwaarts tot aan „de grens der gemeente Berkhout, om verder langs die „tusschen deze gemeente en Wognum voort te gaan tot „aan de ringsloot van den Baarsdorper meer; voorts gaat „zij ten oosten, noorden en westen om dezen polder heen „langs den buitenboord van zijn ringsloot en volgt wij„ders de noordwestelijke en zuidwestelijke grens der ge„meente Berkhout en de grens tusschen de gemeenten „Avenhorn en Ursem, tot aan den Waligsdijk; dan wendt „zij zich westwaarts langs den noordelijken teen van dien „dijk tot op den scheipaal tusschen Drechterland en Geest„merambacht, steekt bij dezen den dijk recht over en loopt „verder langs diens zuidelijken teen oostwaarts tot de