is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij waterstaatkundige onderzoekingen verder geen of een zeer geringe rol spelen.

Bij de waterschappen in het Cultuurgebied der Oostkust van Sumatra, waarvoor nog geen plannen technisch uitgewerkt zijn, zullen de waterstaatkundige onderzoekingen, vooral in de eerste jaren na hun oprichting, van groote beteekenis zijn en een voorname plaats op het werkprogram moeten innemen, alvorens men op uitgebreide schaal werken kan ondernemen.

Het lijkt mij niet overbodig hierop bijzonderen nadruk te leggen, gelijk ook de vroegere Directeur der Locale Werken, de heer S. J. Rutgers deed in zijn rapport van 28 October 1912 betreffende de „Rivieren welke in aanmerking komen voor de oprichting van het eerste Waterschap", waarin hij o.a. dit zegt:

„Niet alleen wordt tijd vereiscbt voor het verzamelen „van gegevens over afvoer en waterstanden, alsmede „voor opmetingen: het karakter van rivierverbeterin„gen eiscli ook tijd voor experimenten tijdens de uitvoering. Wel laten zich theoretisch uit de verrichte waarnemingen eenige conclusies trekken, maar de juiste „aannamen voor de verhouding van breedte en diepte, „alsook voor de hellingen die aan de taluds en den vorm „die aan de bochten gegeven moeten worden, zullen „proefondervindelijk moeten worden getoetst."

ad. c, d en e. Deze werkzaamheden n.1. de regeling van waterschapstoestanden, het in beheer- en onderhoud nemen van waterstaatswerken en de uitvoering van waterschapswerken, kunnen niet achterwege blijven, tenzij men liet waterschap als een zuiver administratief-adviseerend college van den Cultuurraad wil beschouwen.

De onder a, b, c, d en e genoemde onderdeelen van den werkkring van het waterschap dienen verder uitgewerkt te worden in de later te behandelen verordeningen en plannen van het waterschap.