is toegevoegd aan je favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. van particuliere zijde door de belang])ebbenden, die daartoe een Comité of Commissie van Voorbereiding, ter zijde gestaan door een technisch adviseur, in het leven roepen, zooals veelal in de meeste provinciën gebeurt, o. a. in Zuid-Holland, waar ik onlangs nog heb medegewerkt aan een particuliere actie tot vorming van een Commissie van Voorbereiding in zake de opi'ichting van een Scheepvaart-Waterschap in het Westland.

Deze voorbereiding nu is voor de waterschappen der Belawan-, Deli- en Pertjoetrivieren niet geschied. Men heeft ze zonder plannen en reglementen opgericht.

Mijn advies heeft, zooals uit de ontworpen reglementen en gegeven toelichtingen en beschouwingen duidelijk blijkt, sterk rekening gehouden met dit feit en de daaruit voortvloeienden stand van zaken en zich daarbij zoo goed mogelijk aangesloten. In dit licht beschouwe men mijn advies, daar anders sommige afwijkingen van de gebruikelijke waterschapspraktijk niet wel verklaarbaar zijn. Zoo o.a. het weglaten van de vergadering der belanghebbenden. Waar mijn advies ten slotte heen wil is dit doel, dat de zonder plannen en reglementen opgerichte waterschappen in liet Cultuurgebied op zicli nemen om op privaatrechtelijken grondslag al die werkzaamheden te verrichten, welke onmisbaar zijn voor de latere vestiging van degelijk georganiseerde publiekrechtelijke waterschappen en welke elders gewoonlijk aan de oprichting voorafgaan.

Daartoe dient achtereenvolgens te geschieden:

1. Het vaststellen van een:

a. Algemeen Waterschapsreglement;

b. Bijzonder Reglement;

c. Staat van belanghebbenden.

2. Het regelen van de huishoudelijke taak in engeren zin door het vaststellen van: