is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. het reglement van orde op de bestuursvergaderingen;

b. het huishoudelijk reglement;

c. de instructiën voor secretaris, penningmeester en verder personeel.

3. Het sluiten van overeenkomsten tusschen het waterschapsbestuur en de belanghebbenden. Deze overeenkomsten kunnen aanvankelijk een voorloopig karakter dragen en zich bepalen tot de vaststelling van jaarlijksche bijdragen in de kosten van bestuur en van administratieve en technische voorbereiding der verordeningen en plannen.

4. Het opmaken van jaarlijksche kadasters, begrootingen en rekeningen op grond van de overeenkomsten sub 3.

5. Het maken van de noodige verordeningen volgens het Bijzonder Reglement.

6. Het ontwerpen der plannen:

a. Algemeen plan;

b. Bijzondere plannen.

De werkzaamheden sub 1—4 zijn meest van administratieven aard en kunnen door het waterschapsbestuur verder behandeld worden aan de hand van mijn advies. Alleen zal later bij de vaststelling van bijzondere bijdragen in het kadaster, bestemd voor de uitvoering van plannen, technische voorlichting van den ontwerper dier plannen niet gemist kunnen worden.

De aangelegenheid sub 5, het maken van verordeningen, is van administratief-technischen aard. De waterstaatswerken, waarop de verschillende verordeningen toegepast zullen worden, dienen technisch nagegaan te worden. Het wil mij voorkomen, dat de Directeur der Locale Werken de aangewezen ambtenaar is om dit onderzoek te leiden, dat voorloopig wellicht eenigszins beperkt moet worden om te spoediger tot resultaten te komen. Uitbx*eiding van dit onderzoek, dat op zich zelf