is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 11.

De begroetingen en rekeningen van liet waterschap zijn onderworpen aan de goedkeuring van den Cultuurraad.

Zij vermelden alle ontvangsten en uitgaven van het waterschap.

Van elk plan, dat tot uitvoering komt, wordt een afzonderlijke begrooting en rekening opgemaakt.

Buiten de posten van een begrooting kan geen uitgaaf geschieden dan in de gevallen van dringend of dreigend gevaar.

Artikel 12.

Omslagplichtig in de waterschapslasten zijn de belanghebbenden in het waterschap, welke als deelnemers zijn toegetreden.

Als grondslag voor den omslag geldt de onderlinge verhouding der betrokken waterstaatsbelangen van de deelnemers.

Het bestuur van het waterschap stelt jaarlijks een kadaster vast, bevattende de namen der omslagplichtige deelnemers, hunne bijdragen in de waterschapslasten en de waardeering hunner waterstaatsbelangen. Het kadaster is onderworpen aan de goedkeuring van den Cultuurraad.

Artikel 13.

Het waterschap is onderworpen aan het toezicht van den Cultuurraad.

Het waterschapsbestuur is verplicht aan den Voorzitter van den Cultuurraad de inlichtingen te verstrekken en de stukken en bescheiden ter inzage te geven, welke door hem betreffende het waterschap verlangd worden.