is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. Artikel 10 van Ind. SB. 1875, n°. 76 a, krachtens hetwelk de onderwijzers die aan het hoofd eener school voor L. O. aan Europeanen staan één tiende van het aandeel der geïnde schoolgelden genieten is vervallen. '

Ind. SB. 1903, n°. 416.

XI. Voor hen die bij de inwerkingtreding van Ind. SB. 1901 n°. 317, de betrekking van Vice-President of Lid van den Raad van Nederlandsch-Indiö bekleedden of bekleed hebben, blijft het maximum pensioen ƒ 12000.— bedragen.

Ind. SB. 1901, n°. 317, art. 2 b.

XII. Onder de tuchthuisstraf bedoeld in artikel 16, voor zoover door den rechter in Nederland gevonnisd wordt, is te verstaan gevangenisstraf van drie jaren of eene zwaardere straf.

Het gemis van genot van pensioen ten gevolge van zulk eene veroordeeling vangt aan met het tijdstip, waarop de veroordeeling in kracht van gewijsde is gegaan en duurt totdat de straf ondergaan of kwijtschelding daarvan verkregen is.

Wanneer de gepensionneerde die tot bovenbedoelde straf veroordeeld is, zijne straf ondergaat in Nederland zal door den Koning en wanneer hij zjjne straf ondergaat in Nederlandsch-Indië door den GouverneurGeneraal gedurende dien tijd kunnen worden beschikt over het pensioen van den veroordeelde ten behoeve van zijne vrouw of minderjarige kinderen.

Ind. SB. 1891, n°. 65

XIII. ken ten laste van de Indische geldmiddelen gepensionneerde, die is veroordeeld tot eene gevangenisstraf van drie maanden, tot hechtenis van drie maanden, tot plaatsing in eene Rijkswerkinrichting of tot eenige zwaardere straf, mist, gedurende den tijd dat hij zijne straf ondergaat of zich door de vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis onttrekt, het genot van pensioen.

Ten aanzien van hem, die in Nederland zijne straf ondergaat of zich aldaar door de vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis onttrekt, behouden Wij Ons voor, daartoe termen vindende en ten aanzien van hem, die zijne straf in Nederlandsch-Indië ondergaat of zich aldaar door de vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis onttrekt, is de Gouverneur-Generaal bevoegd om:

Beglementen. Boebs. „