is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zenden de geboorte- of doopakten dier kinderen, dan wel, bij gemis daarvan, andere stukken, waaruit ten genoegen van die administratie de staat en de leefdtijd der kinderen blijken c.q. hunne brieven van wettiging.

4. Hij, die bü zijne toetreding tot het Weduwen- en Weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië ongehuwd is, doch kinderen bezit, die bij zijn overlijden aanspraak op onderstand zouden kunnen maken, is verplicht in de maand van de aanvaarding van zijne betrekking door tusschenkomst van de autoriteit, die zijne inkomsten betaalbaar stelt, aan de administratie van genoemde instelling ter inzage toe te zenden de geboorteakten van die kinderen, dan wel, by gemis daarvan, hunne doopakten, akten van bekendheid, of andere stukken, waaruit ten genoegen van die administratie hun staat en leeftijd blijken.

5. Deelgenooten in het Weduwen- en Weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië, die in het huwelijk treden, zijn verplicht in de maand, waarin het huwelijk is voltrokken, door tusschenkomst van de autoriteit, die hunne inkomsten betaalbaar stelt, aan de administratie van genoemde instelling ter inzage toe te zenden een uittreksel uit hunne huwelijksakte.

6. By wettiging van een of meer kinderen door een deelgenoot in het weduwen- en weezenfonds van Europeesche burgerlijke landsdienaren in Nederlandsch-Indië, is deze verplicht de brieven van wettiging onverwijld, door tusschenkomst van de autoriteit, die zijne inkomsten betaalbaar stelt, ter inzage te zenden aan de administratie van genoemde instelling.

7. De administratie van het weduwen- en weezenfonds van Europeesche burgerlijke landsdienaren in Nederlandsch-Indië is verplicht de van de deelgenooten ter inzage ontvangen bescheiden binnen veertien dagen na ontvangst ervan aangeteekend terug te zenden aan de rechthebbenden.

B. Tot de regeling van pensioen of onderstand wordt door de administratie van het weduwen- en weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren in Nederlandsch-Indië overgegaan na ontvangst van:

a. de akte van overlijden van den deelgenoot;