is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6°. De Gouverneur-Generaal is evenwel bevoegd hun in bijzondere gevallen verlof wegens ziekte te verleenen.

Zie aanteekening IX; artikel 2 van het pensioensreglement, Hoofdst. A. i. Art. 2.

1°. Verlof wegens ziekte wordt verleend voor den tyd in het geneeskundig certificaat vermeld, behoudens een maximum van twee jaren. 2°. Verlof wegens langdurigen dienst wordt verleend voor den tijd van acht maanden na ten minste zes jaren dienst in NederlandschIndië. Bedraagt de diensttijd meer dan zes jaren, dan wordt voor elk vol jaar boven dat getal de duur van het verlof met één maand verlengd, met dien verstande, dat het verlof nimmer wordt verleend dan voor langer dan één jaar. Aanspraak op verlof wegens langdurigen dienst wordt driemaal verkregen telkens na ten minste zes jaren dienst in Nederlandsch-Indië.

3°. Verlof wegens andere dringende redenen wordt, voor zoover 's Lands belang dit gedoogt, voor den tijd van hoogstens zes maanden verleend buiten bezwaar van 's Lands schatkist.

Art. 3.

De verloven wegens ziekte of langdurigen dienst worden verleend onder het genot van een verlofstraktement volgens artikel 5 berekend en van overtocht overeenkomstig de bepalingen dienaangaande. Zie aanteekening IV.

Art. 4.

1 . Een verlof naar Europa wegens langdurigen dienst in NederlandschIndië kan, wanneer daarop aanspraak verkregen is, alleen worden geweigerd, ingeval de Gouverneur-Generaal het met de belangen van 's Lands dienst onvereenigbaar acht, dat de verzoeker zijn werkkring op het door hem aangegeven tijdstip verlaat. 2°. In zoodanig geval geschiedt de weigering by gemotiveerd besluit en wordt een termijn bepaald na welken op het verzoek kan worden teruggekomen.

Art. 5.

1°. De verlofstraktementen worden berekend naar den volgenden maatstaf: