is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK B. i.

BUI. B.

Zie Reglt. art. 11.

Instelling eener commissie te 's-Gravenhage voor het geneeskundig onderzoek van aan den dienst in de koloniën verbonden of daarvoor bestemd personeel. (Bijblad n°. 4878).

Art. 1.

Te 's-Gravenhage wordt eene commissie gevestigd voor het geneeskundig onderzoek van aan den dienst in de koloniën verbonden of daarvoor bestemd personeel.

Art. 2.

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.

2. De voorzitter wordt bjj Koninklijk besluit benoemd, voor den tijd van hoogstens vijf jaren, uit de gepensionneerde hoofdofficieren van den geneeskundigen dienst van het leger in Nederlandsch-Indië.

8. De leden worden door den Minister van Koloniën benoemd, voor den tijd van hoogstens twee jaren, uit de met verlof in Europa aanwezige officieren van gezondheid van het voornoemde leger voor zooveel zij minstens vijf jaren in Indië gediend hebben. 4. Bovendien worden door den Minister van Koloniën aangewezen twee plaatsvervangende leden gekozen uit de met verlof in Europa aanwezige en uit de gepensionneerde officieren van gezondheid, van het leger in Nederlandsch-Indië voor zooveel zij minstens vijf jaren in Indië gediend hebben.

Art. 3.

De voorzitter en de beide leden der commissie mogen geene praktijk uitoefenen, ook niet consultatief. Zoowel zij als de plaatsvervangende leden hebben zich overigens te gedragen overeenkomstig eene door den Minister van Koloniën vast te stellen instructie.

Zie Bijlage C.

Art. 4.

1. De voorzitter der commissie geniet boven zijn pensioen eene toelage naar reden van f 2400 (twee duizend vier honderd gulden) 'sjaars; de beide leden genieten boven hun verlofstraktement ieder eene toelage naar reden van f 1500 (een duizend vijfhonderd gulden) 'sjaars.