is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK B- i.

Aanteekeningen.

I. Ambtenaren, die misbruik maken van sterken drank, mogen in geen geval ter verkrijging van een buitenlandsch verlof worden voorgedragen.

Bijblad n°. 1461.

II. Voorschriften om bij het doen van voorstellen tot toekenning van buitenlandsch verlof omstandig te berichten, omtrent de geschiktheid der verlofgangers om later in actieven dienst te worden hersteld.

Bijblad n°. 2037, 2388 en 5588.

III. In den regel wordt slechts twee malen een buitenlandsch verlof wegens ziekte aan ambtenaren toegestaan, van welken regel alleen op grond van bijzondere overwegingen zal worden afgeweken.

Byblad n°. 5002.

IV. By het verleenen van buitenlandsche verloven wordt voortaan geen datum van ingang meer gesteld.

Bijblad n°. 5207.

V. Wanneer de aan eenig ambt verbonden bezoldiging verhoogd wordt met ingang van een vroegeren datum dan dien van het betrekkelijk besluit en de ambtenaar die de betrekking op eerstbedoelden dag bekleedde, tusschen beide data buitenlandsch verlof verkregen heeft, dan wordt zijn verlofstraktement alsnog met de hoogere bezoldiging in overeenstemming gebracht.

Bijblad n°. 3817.

VI. Op de aan Gouvernements-passagiers gedurende den tijd van den overtocht toegelegde inkomsten wordt een voorschot verleend van:

a. aan hen, die geen militair beneden den rang van officier zijn, bij vertrek naar en van Nederlandsch-Indië over het tijdvak van één maand, en zulks boven en behalve de hun toekomende inkomsten over de maand van vertrek;

b. enz.

Artikel 1 van Staatsblad 1898 n°. 72.