is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan wel uit 'sLands dienst eervol worden ontslagen, wordt het traktement niet verder uitbetaald dan tot en met den laatsten der maand, waarin het verlof is geëxpireerd.

Ind. SB. 1866 n°. 33.

XIY. De aan de ambtenaren bjj het B.B. toegekende reis- en representatiekosten en huishuur-indemniteit ondergaan, bij hunne wegens gewichtige redenen verleende binnenlandsche verloven geene vermindering.

Bijblad n°. 3939.

XV. Toelagen voor het verrichten van buitengewone werkzaamheden worden niet uitbetaald by binnenlandsche verloven.

Bijblad n°. 4099.

HOOFDSTUK B- n.

Bylage A.

Zie art. 2 van het Reglement B. II.

Regeling van de bevoegdheid tot het afgeven van geneeskundige verklaringen voor binnenlandsche verloven aan burgerlijke landsdienaren en van de wijze, waarop de plaatsen waar die verloven moeten worden doorgebracht, bepaald worden.

(Ind. SB. 1912 n°. 199)

Art. 1.

1. De geneeskundige verklaringen, noodig tot het verkrijgen van een binnenlandsch verlof wegens ziekte en tot verlenging daarvan, moeten worden afgegeven door Europeesche of Inlandsche geneeskundigen.

2. De geneeskundige verklaringen moeten, behoudens de in de artikelen 4 en 8 vermelde uitzonderingen, voorzien z\jn van het visum, op Java en Madoera, Bali en Lombok, Banka en Onderhoorigheden') en Billiton van den betrokken inspecteerenden

') Bij afwezigheid van zijn standplaats, verhindering of ontstentenis van den betrokken inspecteerenden ambtenaar, moeten de door de Europeesche of Inlandsche geneeskundigen bij de tinwinning op het eiland Banka afgegeven geneeskundige verklaringen tot het verkrijgen van een binnenlandsch verlof wegens ziekte of verlenging daarvan, voorzien zijn van het visum van den inspecteur sous-chef van den burgerlijken geneeskundigen dienst (Ind. SB 1913 n°. 429).