is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Maakt de in het eerste lid bedoelde autoriteit van de haar aldaar toegekende bevoegdheid gebruik, dan is het bepaalde by art. 5, alinea 3 en art. 6, alinea 1, van voormelde bepalingen van toepassing en komen de reiskosten, naar de plaats waar de commissie vergadert, en c.q. ook terug naar de standplaats van den belanghebbende, voor rekening van den lande, op den voet van de ter zake geldende bepalingen en voorschriften.

Art. 6.

In het geval, by art. 4 voorzien, kan de belanghebbende of de geneeskundige, die het certificaat heeft afgegeven, zich wenden tot den hoofdinspecteur, chef van den burgerlijken geneeskundigen dienst, die naar bevind van zaken zelf een beslissing zal nemen, dan wel dit zal opdragen aan een geneeskundige commissie, als voor buitenlandsche verloven ingesteld, wanneer zoodanige commissie met inachtneming van art. 3, tweede lid, der bepalingen in SB. 1885 n°. 70, vanuit de verblijfplaats van den landsdienaar, voor wien het verlof wordt noodig geacht, over land in één dagreis is te bereiken. In het laatste geval is het bepaalde bij art. 5, tweede lid, van toepassing.

Art. 7.

Indien, ter beoordeeling van den geneesheer, die het certificaat heeft afgegeven, belanghebbende de beschikking op zijn verzoek om verlof niet kan afwachten zonder ernstig nadeel voor zijne gezondheid, wordt dit in het certificaat of in een nader afgegeven verklaring geconstateerd en kan, onverminderd de opvolging van het bepaalde by de artt. 1, 2, 4 en 6, aan belanghebbende door den hoogsten plaatseïyken bestuursambtenaar worden toegestaan al dadeiyk van het gevraagd verlof gebruik te maken.

Art. 8.

1. Het kan aan belanghebbende worden toegestaan hun verlof elders dan op de aangewezen verbiyfplaatsen door te brengen, wanneer uit het certificaat of eene nadere verklaring biykt, dat uit een geneeskundig oogpunt daartegen geen bedenking bestaat en den Lande niet meer transportkosten worden in rekening gebracht dan anders zouden kunnen worden tegoed gedaan.

2. Van de besluiten, waarbij met toepassing dezer bepaling verlof wordt verleend, wordt aan de in de tweede alinea van art. 1 bedoelde autoriteit afschrift of extract gezonden.