is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landsche bij het Nederlandsch-Indische of van het NederlandschIndische bij het Nederlandsche leger, verzoeken om de reis naar Nederland met een zeilschip te doen;

b. aan anderen officieren der Landmacht, militaire ambtenaren en tot de formatie van het Leger behoorende burgerlijke landsdienaren, door de betrokken gewestelijke militaire Commandanten ;

c. aan de officieren der Zeemacht, werkzaam bij het Departement der Marine, door den Commandant der Zeemacht;

d. aan de overige officieren der Zeemacht en aan de onderofficieren der Marine, de laatsten echter alleen wanneer voor hen geen scheepsgelegenheid van gouvernementswege besproken wordt, door de Commandanten van krachtens machtiging der Regeering samengestelde escaders of divisies, door de Commandeerende officieren van Hr. Ms. schepen tot zoodanige escaders of divisies behoorende, ingeval de escader of divisie commandant niet ter plaatse aanwezig is, — door de commandeerende officieren van Hr. Ms. schepen, niet tot een zoodanig escader of eene zoodanige divisie behoorende, — dan wel door den Chef van den plaatselijken dienst der Zeemacht te Batavia;

e. aan personen, niet onder een der voorafgaande categorieën begrepen, zoomede, voor het geval van verhindering of afwezigheid van de hiervoren onder d genoemde Commandanten, aan het daarbij bedoeld personeel der Zeemacht, door de betrokken Hoofden van gewestelijk bestuur.

HOOFDSTUK C. «•

Zie Bijlage A.

Model A.

Op grond van artikel van het Reglement, vastgesteld bij

Koninklijk besluit van 28 April 1906 n°. 55 (Ind. SB. n° 316) wordt aan

')

') Naam, voornamen, titels en waardigheden van den gouvernementspassagier of, geldt bet een gezin, van het hoofd des gezins.