is toegevoegd aan je favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

®eze Opdracht8 vervalt indien de voormelde gouvernementspassagier . .. zich niet... ingescheept vóór of op den ...')

Wanneer de reis binnen den bepaalden tgd enz. (als in modellen A en B.)

... den ... 19 ..

De...

') alg de gelijksoortige noten in model B.

HOOFDSTUK C. "•

Bylage B.

Zie art. 3 van het Regl.

Regeling betreffende het toekennen van vrij transport in Indië aan personen die van hun recht op overtocht voor gouvernements rekening naar Nederland afstand hebben gedaan [Ind. SB. 1897, n". 253, gewijzigd b$j Ind. SB. 1900, n°. 95].

Te bepalen:

o. dat aan personen, die geen recht hebben op vrjj transport in Indië voor de hierna te noemen reis, doch wel op overtocht naar Nederland, wanneer ztf van laatstbedoeld recht afstand doen, vry transport op den voet der bestaande bepalingen wordt toegekend voor ééne reis in de richting Soerabaja—Padang tusschen twee plaatsen, waar gelegenheid bestaat tot inscheping op de stoomschepen der maatschappijen, waarmede door de Regeering voor den overvoer van gouvernementspassagiers naar Nederland overeenkomsten zijn aangegaan;

b. dat de verklaring, waarby afstand wordt gedaan van het recht op overtocht voor gouvernementsrekening naar Nederland, ten einde daarvoor vry transport te kragen op de wj)ze als in § a bedoeld, wordt opgemaakt overeenkomstig het hieraan gehecht model en ingediend aan het Hoofd van het gewest, waaruit de reis wordt ondernomen.