is toegevoegd aan je favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richt en in den rechtstreekschen dienst van Java naar Nederland varen, voor den overtocht van N.-I. naar Nederland van krankzinnigen en hunne bepaaldelijk aangewezen geleiders zoomede c. q. hunne gezinnen, voor zoover al deze personen voor gouvernementsrekening overgevoerd worden.

Art. 2.

Erkenning als gouvernementspassagiers.

Door de Maatschappij en hare agenten worden als gouvernements

passagiers erkend:

1*. alle personen voor wie passage besproken wordt, in Nederland door of van wege den Minister van Koloniën, in Nederlandsch-Indië door de daartoe door den Gouverneur-Generaal van NederlandschIndië aan te wijzen autoriteiten;

2°. alle personen, die een schriftelijk bewijs overleggen, ten blijke dat hun van regeeringswege opgedragen of vergund is voor gouvernementsrekening de reis van Nederland naar NederlandschIndië of omgekeerd te volbrengen; deze bewijsstukken worden door de Maatschappijen en hare agenten niet langer erkend, dan tot het daarin uitgedrukte tijdstip, waarop de reis uiterlijk moet zijn aanvaard.

Art. 3.

Ruimte beschikbaar te houden.

Enz.

Art. 4.

Gouvernementspassagiers der le, 2e en 3e klasse.

De Maatschappijen verbinden zich om aan de gouvernementspassa giers der le, 2e en 3® klasse dezelfde voeding te verstrekken en dezelfde behandeling te doen ondervinden als bij haar gebruikelijk is voor alle particuliere passagiers in die klassen.

Het is der Maatschappijen verboden gouvernementspassagiers tegen vergoeding in een lagere klasse over te voeren dan voor hen van gouvernementswege wordt betaald.

Ieder gouvernementspassagier heeft, behoudens de uitzondei mg hieronder gemaakt, aanspraak op eene slaapplaats in eene hut van de klasse-inrichting, waarin hij den overtocht behoort te maken.