is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de bevindingen en handelingen der Gezondheids-commissie op Curaçao in 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de bevindingen en handelingen der GEZONDHEIDS-COMMISSIE OP CURAQAO

in 1918.

VERSLAG

Aan den HoogEdelGestrengen Heer Gouverneur van Curagao.

De Gezondheids-Commissie op Curagao heeft de eer UHoog EdelGestrenge, ingevolge art. 30 d. der Gezondheids-verordening haar verslag aan te bieden over het jaar 1918.

Bij Gouvernements-besehikking van 27 December 1917, 3ST? 1003 werd, ingevolge art. 3 van de Gezondheids-verordening, de Gezondheids-commissie in het leven geroepen teneinde het Bestuur voor te lichten in zaken betreffende de volksgezondheid, en den openbaren gezondheidsdienst bij te staan.

Tot leden van deze commissie werden voor den tijd van vijf jaren benoemd de heeren Dr. H. A. de Casseres, Dr. J. H. M. Ellis, Dr. H. Ferguson, C. S. Gorsira J.P.Ez., Ed. S. Lansberg, H. Statius Muller, P. Vierhout, en H. van der Waerden, terwijl Dr. N. Waterman, Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst, als Voorzitter der Commissie optrad. Tot Secretaris werd voor den tijd van één jaar benoemd de heer R. F. W. Boskaljon.

Wegens vertrek van het eiland verzocht de heer H. van der Waerden ontslag als lid der commissie, hetwelk hem bij G. B. dd. 11 Juli 1918 N? 552 eervol werd verleend, onder dankbetuiging voor de door hem als zoodanig bewezen diensten. In diens plaats werd bij G. B. dd. 6 Augustus 1918, N? 638 de heer Dr. J. D. Camper Titsingh benoemd..

De heer B. F. W. Boskaljon, die op 31 December had moeten aftreden, werd bij G. B. dd. 9 December 1918, N"? 1089 voor den tijd van nog één jaar gehandhaafd in zijn betrekking van Secretaris der Commissie.

Huishoudelijke zaken. De gewone vergaderingen hadden plaats op 10 Januari, 28 Februari, 28 Maart, 25 April, 13 Mei, 27 Juni, 31 Juli, 29 Augustus, 26 September, 17 October en 21 November, terwijl er op 25 Oetober een buitengewone vergadering werd belegd in verband met de uitgebroken influenza-epidemie. De gewone vergadering van December werd wegens ziekte van den Voorzitter uitgesteld.