is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de bevindingen en handelingen der Gezondheids-commissie op Curaçao in 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegengegaan, opdat het niet nooclig worde dit door wettelijke bepalingen te verbieden.

Gebruik van kwakzalversmiddelen. Vanwege de Commissie is iu het alhier verschijnend dagblad ,,Boletin Comereial", dat altijd vele reclame-artikelen aan het publiek aanbood, een advertentie geplaatst vau den volgenden inhoud :

,,De Gezondheids-commissie waarschuwt hierbij het pu,,bliek tegen het gebruik van de met zooveel ophef in de ,,nieuwsbladen aanbevolen geneesmiddelen. Ze zijn nagenoeg „alle waardeloos en, mochten ze al werkzame bestanddeelen „bevatten, dan worden ze beter op voorschrift van een dokter ,,in de apotheek bereid.

„Men hechte niet te veel waarde aan die aanbevelingen en „gedenke, dat men veel gauwer en beter geneest door een „bevoegden geneesheer te raadplegen dan door te^ trachten „zichzelf te genezen met dergelijke geneesmiddelen.

Ingekomen verzoeken. Door den Kerkeraad van de Isederlandsch-Portugeesch-Israëlietische gemeente alhier is de medewerking van de commissie ingeroepen tot het verkrijgen van een beteren toestand in de woningen, die om de kerk dier gemeente staan, welke woningen in zoo'n staat van verwaarloozing verkeeren, dat. zij uit een hygiënisch oogpunt onbewoonbaar zijn, en verzoek om de stegen om de kerk in een meer gereinigden toestand te doen houden.

Voor wat het eerste verzoek betreft, werd de Raad verwezen naar het in voorbereiding zijnde ontwerp-woningverordening, en voor wat aangaat het tweede verzoek werd gemeld, dat de stegen in quaestie niet slechter, eerder heter, zijn dan die in de omgeving, doch dat er zoo goed mogelijk voor het schoonhouden der stegen zal worden gezorgd, terwijl reeds eiken Zaterdagmorgen vóór het aangaan van de kerk een aparte reiniging plaats vindt.

Vastgesteld in de vergadering van den 27sten Februari 1919.

De Voorzitter, N. WATERMAN.

De Secretaris, R. BOSKALJON.