is toegevoegd aan uw favorieten.

Het een en ander over het tariefwezen der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de spoorwegonderneming de voordeelen van het wagenladingsvervoer mist, vooral ook daarom omdat de wagens met kleiner laadgewicht dan het normale langzamerhand verdwijnen.

De kosten van het vervoer van wagenladingen zijn naar verhouding lager dan die van het vervoer van stukgoederen, als gevolg van het geringere noodzakelijke doode gewicht; ook zijn de kosten van behandeling op de stations door den meerderen arbeid, welken de expeditie van stukgoederen noodig maakt, voor wagenladingen lager, waarom het vaste recht ') voor stukgoederen hooger moet worden gesteld dan dat voor wagenladingen.

Ook bij de bevrachting van stukgoed moet onderscheid worden gemaakt tusschen volumineuse en niet volumineuse goederen, de eerste zijn hooger te bevrachten omdat het noodzakelijke doode gewicht grooter is en zij bij de lading grootere moeilijkheden opleveren.

Verder bestaat bij het ruimtetarief verschil tusschen ijl- en vrachtgoederen.

Omdat ijlgoederen over het algemeen bij kleinere hoeveelheden ten vervoer worden aangeboden dan vrachtgoederen en zij niet kunnen worden aangehouden tot meer zendingen ten vervoer zijn ontvangen (in verband met de verplichting tot snel vervoer en den korten leveringstijd), is het werkelijke doode gewicht bij ijlgoederen gemiddeld hooger dan bij vrachtgoederen; op grond hiervan is eene hoogere tarifeering voor ijlgoederen gemotiveerd.

Ook ten opzichte van den aard van het gebezigde materieel maakt het ruimtetarief verschil en berekent voor het vervoer in gesloten wagens hoogere vrachten dan voor dat in open materieel.

Men grondt dit op de hoogere aanschaffingskosten en het grootere doode gewicht der gesloten wagens, welke bij het vervoer ook meer weerstand aan den luchtdruk bieden dan de open wagens. Voorts is de aansprakelijkheid van den spoorweg voor het vervoer in open wagens geringer dan voor het transport in gesloten materieel en zijn de open wagens gemakkelijker te beladen en te lossen.

Hiertegenover staat echter, dat de onderhoudskosten van open wagens als regel hooger zijn dan die van gesloten wagens.

Verder is het verschil in het doode gewicht alleen in onbeladen toestand van beteekenis. Wat betreftde aansprakelijkheid: De rationeele opvatting is, dat de spoorwegonderneming voor al het vervoer aansprakelijk blijft en aanwijst welke goederen zij in open wagens wenscht te doen laden, daarbij rekening houdende met den aard

Het vaste recht (expeditie- of stationskosten) is eene vergoeding van de uitgaven, welke de maatregelen ter voorbereiding van het vervoer vorderen, zie verder hoofdstuk XVIII.