is toegevoegd aan uw favorieten.

Het een en ander over het tariefwezen der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der goederen. De overige goederen worden, voor zooveel noodig, in gesloten wagens vervoerd.

Wat aangaat het meerdere of mindere gemak bij het laden en lossen, dit kan van invloed zijn op het vaste recht, doch mag geene uitdrukking vinden in de eenheidsprijzen volgens de afstanden.

Een wagenruimtetarief moet dus de volgende indeeling kennen:

IJlgoederen, stukgoederen en wagenladingen.

De stukgoederen worden onderscheiden in volumineuse en niet volumineuse, de wagenladingen in geheele en halve en bovendien in open en gesloten.

Met het oog op de opbrengst is het ruimtestelsel nog nimmer in dezen zuiveren vorm toegepast.

Dit is natuurlijk, want bestond voor stukgoederen en wagenladingen geene classificatie en werden voor alle goederen gemiddelde eenheidsprijzen aangenomen, dan zou dit leiden tot te hooge tarieven voor het massa-vervoer, waardoor dit onbestaanbaar zou zijn.

Verder zouden de anders hooger getarifeerde goederen niet meer vracht opbrengen dan de minderwaardige zoodat verscheidene uitzonderingen dringend noodig zouden zijn.

Waar dan ook het wagenruimtetarief is ingevoerd, heeft men ter wille van de rentabiliteit verschillende beginselen van het waardestelsel moeten overnemen.2)

(Op Java kan als voorbeeld van een ruimtetarief gelden het tegenwoordige tarief3) voor het vervoer op de lijn Tandjong-Priok — Batavia der Staatsspoorwegen, Westerlijnen).

Nog verder dan het wagenruimtetarief gaat het zonetarief.

Dit kent eveneens slechts ijlgoederen, stukgoederen en wagenladingen.

De afstandseenheid is bij het zonetarief aanmerkelijk grooter en boven een bepaalden afstand bestaat binnen grootere gebieden slechts één enkele eenheidsprijs.

Het groote prijsverschil bij overgang van de eene in de volgende

') De spoorwegondernemingen op Java huldigen deze opvatting. Eerst wanneer op verlangen van den vervoerder een artikel, dat volgens de classificatie in open wagens moet worden vervoerd, in gesloten wagens wordt verzonden, wordt eene hoogere vracht geheven.

3) Het op blz. 29 en 30, noot'), genoemde Elzas-Lotharingensche tarief telde behalve de stukgoederenklasse vijf wagenladingsklassen, elk voor geheele en „halve" wagenladingen in open en gesloten wagens en bovendien eene zgn. „Specialklasse" voor geheele wagenladingen minderwaardige goederen, als steenkolen, ertsen, steenen enz.

3) No. IX S.S.