is toegevoegd aan uw favorieten.

Het een en ander over het tariefwezen der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wagenladingsgoederen in gesloten en welke in open wagens moeten worden vervoerd en bepaalt, dat wagenladingen, welke op vervoer in open wagens zijn aangewezen, bij transport in gesloten wagens (op verzoek van den afzender) öf volgens eene hoogere tariefklasse worden bevracht öf een bepaalden toeslag hebben te betalen.

Het gemengde stelsel heeft overal zijn weg gevonden.

Goed beschouwd, moeten alle tarieven tot dat stelsel worden gerekend.

Omdat echter bij enkele tarieven de beginselen van het ruimte-, bij andere daarentegen die van het waardestelsel in overwegende mate zijn gevolgd, worden de tarieven gewoonlijk geacht volgens een dezer beide stelsels te zijn gevormd; zoo kan men van de spoorwegtarieven op Java over het algemeen veilig zeggen, dat zij waardetarieven zijn.

VII. NADERE BESCHOUWINGEN OVER DE TARIEFSSTELSELS.

Het waarde- en het ruimtestelsel staan scherp tegenover elkaar. Beide hebben voor- en tegenstanders, die hun geheel, welvoorzien arsenaal van argumenten pro en contra in vele en velerlei geschriften hebben geledigd.

Ons bestek laat niet toe een eenigszins volledig overzicht te geven van de tegen elk dezer stelsels bestaande bezwaren, noch van de weêrleggingen daarvan.

De voornaamste bedenkingen zullen echter hieronder worden opgesomd.

Tegen het waardesysteem wordt o.m. aangevoerd: 1 e. De willekeurige en dikwijls onbillijke vaststelling van vrachtprijzen benadeelt meermalen talrijke (voornamelijk kleinere) plaatsen, landstreken, industrieën en vooral den binnenlandschen landbouw.

Het lokale en het binnenlandsche verkeer worden meestal door hooge vrachtprijzen gedrukt, terwijl het rechtstreeksche in- en doorvoerverkeer zich in de toepassing van lage tarieven mag verheugen en dus boven het eerste wordt bevoorrecht.

De klachten over uitzonderingstarieven, als o.a. de in- en uitvoer-, transit- en zeehaventarieven, in den regel belangrijk