is toegevoegd aan uw favorieten.

Het een en ander over het tariefwezen der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer vele concurrentierelatïèn bestaan, ligt het voor de hand, dat zeer vele afstanden verminderd moeten worden, hetgeen den spoorwegondernemingen belangrijke verliezen berokkent.

Het nadeel van de reguleeringen wordt nog vergroot wanneer de spoorwegondernemingen voor de door aanstooting1) der wederzijdsche locale vrachten gevormde rechtstreeksche tarieven eveneens de op de gereguleerde afstanden gebaseerde vrachten ter beschikking moeten stellen.

De reguleering geschiedt natuurlijk met het doel te voorkomen, dat voor een absoluut kleineren afstand een absoluut hoogere vrachtprijs wordt berekend („Frachtdisparitat").

De reguleering wordt gemotiveerd, als volgt:

le. Wanneer eene spoorwegonderneming voor haar locaal verkeer van A naar C via B een zekeren vrachtprijs berekent, welke door reguleering is verlaagd, dan kan zij voor het vervoer van A naar H, welk station vóór C ligt, niet denzelfden en mag zij in geen geval een hoogeren vrachtprijs vorderen omdat de plaats H daardoor in ongunstiger conditie komt dan de verder gelegen plaats C.

2e. Indien eene spoorwegonderneming uit vrijen wil in haar binnenverkeer de concurrentie tegen de tarieven van andere spoorwegondernemingen opneemt, moet zij de consequentiën daarvan dragen.

Tegen deze argumenten kan echter worden aangevoerd, dat de plaats C, rekening houdende met de absoluut kortste route via D, minder ver van A verwijderd is dan de plaats H.

Voorts is het onbillijk, dat eene spoorwegonderneming door een maatregel, waarmede het verkeer wordt geriefd, verplicht wordt ook de vrachtprijzen te verlagen van andere stations, welke door hunne minder gunstige ligging daarvoor niet in aanmerking komen.

Verder zijn de door reguleering gelijkgestelde afstanden te beschouwen als even zoovele speciale tarieven, ten opzichte waarvan evenmin terugwerking kan worden verwacht.3)

') Onwelluidend germanismef„j7nstosz'y, zooals zoovele andere spoorwegtermen; op Java bezigt men meer de uitdrukking „samenstooting".

3) De beide groote Nederlandsche spoorwegmaatschappijen hebben o.m. op grond van deze overwegingen aan de Nederlandsche regeering voorgesteld de reguleeringen zoodanig te doen geschieden, dat de afstanden van de aan de langere route vóór het concurrentiestation gelegen stations via het concurrentiestation (en dus over de lijnen van de concurreerende