is toegevoegd aan uw favorieten.

Het een en ander over het tariefwezen der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bestaat slechts één vrachtprijs voor alle afstanden, dan spreekt men van een uniform of eenheidstarief.

Zijn ter berekening van de vrachtprijzen de afstanden verdeeld in sectiën, dan is het betreffende tarief een sectietarief.

Naar het gebied, waarvoor de tarieven gelden, spreekt men van tarieven voor lokaal- (of binnen-)verkeer of lokale tarieven ') en van tarieven voor rechtstreeksch verkeer of rechtstreeksche tarieven.") De eerste zijn tarieven voor het verkeer tusschen de stations van éénzelfden spoorweg; de laatste worden toegepast voor het verkeer over twee of meer spoorwegen, gelegen in denzelfden staat of in verschillende staten. Wanneer buitenlandsche administratiën bij het verkeer zijn betrokken, worden de betreffende rechtstreeksche tarieven met den naam van internationale tarieven bestempeld; anders spreekt men van binnenlandsch rechtstreeksche tarieven.

Betreffende het rechtstreeksche verkeer het volgende:

In den aanvang van het spoorwegwezen bepaalden de spoorwegondernemingen zich tot het samenstellen van tarieven voor hare eigen lijnen en de vervoerders of expediteurs moesten zelfzorgen voor den doorvoer voorbij de eindpunten der spoorwegen.

De wagens liepen ook slechts tot die eindpunten en de goederen moesten daar worden overgeladen en op nieuwe vrachtbrieven aan den aansluitenden spoorwegdienst worden overgegeven.

Dit veroorzaakte natuurlijk tijdverlies; om dit nadeel te ontgaan moesten in de eerste plaats rechtstreeksche tarieven worden ingevoerd, waarin de totaal-vrachtprijzen tusschen de stations van twee of meer spoorwegen waren opgenomen en welke dus de stations van afzending in staat stelden goederen rechtstreeks tot het station van bestemming te bevrachten.

In den regel worden de rechtstreeksche tarieven gevormd volgens één enkel stelsel evenals het tarief van ééne spoorwegonderneming.

Meestal bepaalt elke spoorwegonderneming den eenheidsprijs voor het vervoer over haar lijngedeelte, dan wel het haar toekomende aandeel van den totalen eenheidsprijs.

Soms worden vooralle betrokken spoorwegondernemingen gelijke eenheidsprijzen aangenomen.

Veelal zijn de rechtstreeksche tarieven naar verhouding lager dan de lokale tarieven, hetzij door het aannemen van een Iageren eenheidsprijs, hetzij doordat de spoorwegondernemingen zich met een kleiner aandeel in de vrachtprijzen vergenoegen, dan wel

') Het verkeer tusschen de in Midden- en Oost-Java gelegen spoor- en tramwegen der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij wordt bij die Maatschappij onderling verkeer genoemd.

3) Vgl. blz. 95, noots).