is toegevoegd aan uw favorieten.

Een jaar onder de Karo-Bataks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

avond heeft het moekoel plaats. Ik schrijf al een Bataksch woord neer — laat ik je even inlichten wat dit beteekent. Bij de huwelijkssluiting zijn heel wat formaliteiten te vervullen. Twee echter moeten hoe ook, plaats hebben gehad, nl. het overhandigen van dé bruidschat in tegenwoordigheid van de dorpshoofden, dat is dan burgerlijk trouwen voor de overheid • dar¬

mede is zij het eigendom van den man geworden. Ten tweede, het moekoel, dat is een maaltijd die men geeft in den avond van den eersten nacht dien ze samen in een

tuis.doorbrengen, waarbij de familie samenkomt en hen

allerlei goeds toewenscht. De bruid zit dan met haar man onder een mooie hemel van wit katoen en slaapt daar den eersten nacht onder. Daarna behooren ze tot de getrouwde menschen in het dorp.

Snel gesloten huwelijken geven aanleiding om ook weer snel te scheiden. Bij informaties bleek mij, dat heel velen van mijn kennissen voor de tweede maal d-e-

trouwd waren. Het eerste huwelijk schijnt aus vaak niet gelukkig uit te vallen. Dit is wel mogelijk als men bedenkt, op hoe jeugdigen leeftijd zij soms trouwen; het is niet te verwachten, dat een meisje en jongen van vijftien of zestien jaar, alle plichten die een huwelijk, vooral voor de vrouw, medebrengt, met ernst zullen op\ atten. Dan zijn er aanleidingen genoeg tot twist en oneenigheid.

7 September.

Een zeer belangrijke zaak werd dezer dagen hier uitgemaakt. Ik mag je dit niet onthouden, je zoudt er veel bij verliezen. Luister!

Si Pedi had een kip en die kip legde om de twee dagen een ei. Dat is niets bijzonders zal je zeggen. Het bijzondere in dit geval was nu, dat op zekeren dag die eieren verdwenen waren en de kip juist broedsch werd. De