is toegevoegd aan uw favorieten.

Een jaar onder de Karo-Bataks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stamverband ben ik nu ook vader, grootvader, neef, oom, broer enz., geworden van allen die op eenigerlei wijze met Genep stamverwant zijn. En verder breidt zich de relatie uit over de vrouwelijke linie waarvan hij afstamt. Ik zal het maar niet voor je uitpluizen, want dan kom je in de war. Alleen om je een denkbeeld te geven van mijn uitgebreide familiebetrekkingen: Zeg, Genep is een Brabander van vaderszijde en een Gelderschman van moederszijde. Dan bert ik nu voortaan aan alle Brabanders, mannen en vrouwen en Gelderschen idem, door stamverwantschap verbonden.

Ai mij — die familiebetrekking veroorzaakte mij gisteren en vandaag een heel bezoek. Allerlei vieze en minder vieze kerels met hunne respectievelijke echtgenooten kwamen zich aan mij voorstellen als vader, oom, moeder, tante, neef en nichten van Genep. Daar ik heelemaal niet familieziek ben of een familiezwak er op na houd, kon ik de eer niet erg waardeeren. Maar terwille van Genep, mijn beste jongen, heb ik toch een beleefd gezicht getrokken en me verheugd in al die belangstelling. Stellig zag menigeen in mij een toekomstig suikeroompje.

26 Februari.

Dat is achter den rug. Gisteren zijn Napai en Genep burgerlijk getrouwd. Een stadhuis hebben we niet; en als ambtenaar van den burgerlijken stand fungeert de burgemeester. Toch is dc huwelijkssluiting hecht en zeker. Dat van elkaar wegloopen en weer met een ander trouwen, vindt men hier niet; in elk geval gaat het hier beter dan bij Javanen of Maleiers.

Wij kwamen dan tezamen in het huis van Pa Napai. Met wij bedoel ik, Genep en zijn anak-beroe-senina (zijn twee borgen), benevens ondergeteekende en vonden daar reeds Pa Napai met zijn twee borgen. Verder diverse ooms, tantes, grootmoeders enz. Nadat Pa Boengamin de vraag gesteld had, waarom men hier samengekomen waSj'