is toegevoegd aan uw favorieten.

Statuten der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N V 552

O iKlerteeiCening.

<2) Alle stukken, bevattende verbintenis of kwijting, moeten door 2 leden Van den raad van beheer worden onderteekend. behoudenis de bepaling' van art, 5, 2de zinsnede, en die van de,volgende zinsnedten.

Algemeene: machtiging', tot onderteekening.

(3). De raad van commissarissen kan op voorstal van den raad van beheer personen aanwijzen, die, bij verhindering o ontstentenis van één of meer der leden van den raad v.ui beheer, in hun plaats onderteekenen.

Bijzondere machtiging lot ondJerteeivening.

(4). Dé raad van beheer kan, met goedkeuring van den raad van commissarissen, bovendien voor bepaald te omsciinj ven verric'htingen procuratie verleenen a.an ambitienaren der vennootschap, die alsdan bevoeigd zijn de tot die verrichtingen betrekkelijke* stukken, ook die bevattende verbintenis ot kwijting.'namens den raad van beheer te Onderteekenen.

Machtiging aan den raad van beheer.

Art. 24

(1) De raad van beheer behoeft'in elk bijzonder R'eval, behoudens lioogere goedkeuring, waar die wordt vereascht, de machtiging van den raad van commissarissen tot:

de benoeming, "de vaststelbmg der bezoldaging. em der emolumenten, de schorsing en lo t ontslag van den voorzitter en de leden van liet na te noemen comité vUi, Mestuur in Xederlandsch-1 ndië em van de verdere hoofdambtenaren der

vennootschap; ■ . .,, '

'h. de vaststelling van het reffleinemit voor het comité van

bestuur in N edeilandlsch-Indië;

c. de bepaling van liet bedrag en van de voorwaarden van iedere uitgifte van aandeelen en Öhligatieo

d. het aanvaarden van nieuwe of van wijziging van bestaande concessiën. het overnemen en overdragen van concessiën, zoomede het aangaan van overeenkomsten omtrent exploitatie of gebruik van spoor- of tramwegen aan de vennootschap of andere onderneming toebelioorende,,

<• h»t aangaan van overeenkomsten met andere maatschappijen tot samensmelting of tót hei vesti-en eener

belangengemeensehap; . . .

f. d'e vaststelling der jaarlijksche begroeting van .kapitaal *-

nil,7.' ^ d'eii aanleg van nieuwe werken en de uitbreiding ot

wi'izioins' van bestaande, zoomede de aanschaffing van rollend

materieel een en ander voor zoover betref, onderwierpen, 1 i