is toegevoegd aan uw favorieten.

Statuten der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N V 562

Geschillen over stemmingen.

(2). Hij beslist, met die leden van liet stetmbureau, ia alle geschillen omtrenjt stemmingen

Stemrecht.

Art. 32.

(1). t' 2000 of' minder nominaal aan aandeelen of onderaan deeJen geeft recht tot een stem; daarenboven geeft elke f'2000 nominaal aan aandeelen of onderaan deel en recht op een stem meer.

Gemachtigden

(2). Alleen aandeel!' ouders kunnen als gemhchtigdeiti optreden.

Beperking van het aantal stemmen.

(3). Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich zelf', noch meer d'an 36 stemmen zoo voor zich ails in hoedanigheid van gemachtigde.

Schriftelijke en mondelinge stemmingen Art. 33.

Over personen wordt met ongeteekende briefjes gestemd, over zaken mondeling.

Meerderheid vac stemmen.

Art. 34.

(1). De besluiten dier vergadering worde-i bij vol strekte meerderheid van stemmen genomen

Blanco stemmen.

(2). Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Staking van stemmen over personen.

(3). Indien echter bij de stemming* ove> personen na 2 vrije stemmingen geen volstrekte meerder h-id is verkregen zal hij, die bij de derde stemming de meeste stemmen op zich vereenigt, gekozen zijn.

Herstemming over personen

(4). Ingeval bij die derde stemming 2 o.i meer oersonen gelijk aantal stemmen hebben verkitegien. beslist het lot.

Staking van stemmen over zaken

(5). Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.