is toegevoegd aan uw favorieten.

Statuten der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N V 552

1/4 van liet geplaatste maatschappelijk, kapitaal vertegenwoordigende. met gelijktijdige schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen en nederlegging van lift vereischte bedrag' aan aandeelen of onderaandeelen ten kantore der vennootschap of op daartoe door den raad van commissarissen aan te wijzen plaats het verzoek daartoe aan den raad van commissarissen doen.

Termijn.

Art. 3Ï3.

Indien de raad van beheer heeft inedegedeeld éen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders noodig te achten, of indien aandeelhouders het verzoek daartoe hebben gedaan, overeenkomstig het bij het vorig artikel bepaalde, is de raad van commissarissen verplicht de vergadering uiterlijk 6 weken na ontvangst van de mededeeling of het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de raad van beheer of de verzoekers de vergadering kunnen bijeenroepen.

Hoofdstuk VIII.

Opmaking der boeken, balans, winstverdeeling.

Boekjaar.

Art. 39.

(1). Het boekjaar de'r vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.

Afsluiting der boeken.

(2). De boeken worden jaarlijks met 31 December afgesloten.

Onderzoek en voorloopige vaststelling der jaarstukken.

(3). De door den raad van beheer opgemaakte balans en winst -en- verlies r eken i;n g wordt uiterlijk in de maand Mei aan het oordeel onderworpen van den raad van commissarissen, die deze daarna voorloopig vaststelt om aan de algemeene vergadering van andeelhouders ter definitieve vaststelling te worden aangeboden.

Tantième 'S/Y.

Art, 40.

Het aandeel in de winst van den spoorweg Semarang— Vorstenlanden, dat volgens art, 90 der concessie voor dien spoorweg aan het bestuur toekomt, wordt ten bate Van de winst-en-verliesrekening gebracht, tenzij op voorstel van den raad van commissarissen daaraan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een andere bestemming wordt gegeven.